Total Comments 2
Post Info Comment
Posted By: Ìàõêàì

Posted On: Aug 26, 2005
Views: 1209
Ïàðëàìåíò

À ïàðëàìåíò-òî íàø, ïðîäàæíûé!!!!!!!!


Posted By: Akram

Posted On: Aug 12, 2005
Views: 1330
More pluses for US

Åñëè ïðèáàâèòü 44% "Õîðîøî" ê 20% "Ëó÷øå ÷åì ðîññèéñêàÿ", ïîëó÷èòñÿ 64% çà àìåðèêàíñêèå áàçû è âñåãî ëèøü 23% çà ðîññèéñêèå áàçû.