Total Comments 58783 | Start A New Comment
Post Info Comment
Posted By: Libris

Posted On: 16h ago
Views: 18
re: de aartslasteraar Gadellaa

Gadellaa schildert in zijn laatste tirade weer een treffend zelfportret.
Waar hij de waanzin vandaan haalt te denken dat hij goed handelt laat zich slechts verklaren door ofwel totale verblindheid voor wie hij werkelijk aan het werk is, ofwel een diep in geldingsdrang gewortelde kwaadaardigheid.

Hoe dan ook, hij koestert zijn waantoestand dusdanig dat hij zelfs niet wenst dat er voor zijn herstel gebeden wordt. Meer bewijs voor zijn dwalen is totaal overbodig.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 18h ago
Views: 25
@Libris

omdat u loon naar werken verkracht, verkracht u kinderen en Godsvolk, Ja u maakt Jezus zelf belachelijk en onbetrouwbaar u en de uwen maken het Christendom belachelijk en onbetrouwbaar en houden verkrachters en moordenaars en tirannen die niet ophouden de hand boven het hoofd terwijl zij gebonden horen te worden en onthoudt kinderen en Godsvolk wonderen omdat u er niet voor wilt versterven, daarentegen leggen jullie kinderen en Godsvolk ondragelijke lasten op en dan mij uit maken voor onbeschoft! U en de uwen behoren tot het uitschot, satans gesel zijn jullie! Wee u en de uwen als u en de uwen niet in en omkeren. Hel wordt u en de uwen loon en met Gods Recht en Gerecht met uw overloze onbeschofte barmhartigheid, luiheid en verkrachting en het stelen van loon en uw ijdel bidden en uw giftige leer


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 18h ago
Views: 28
@Libris

en hoe staat het geschreven in de H.Schrift:

22 Zo zijt ook gij nu wel bedroefd, maar wanneer Ik u zal weerzien, zal uw hart zich verheugen en uw vreugde zal niemand u kunnen ontnemen. 23 Op die dag zult gij Mij over niets ondervragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wat gij de Vader ook zult vragen, Hij zal het u geven in mijn Naam. 24 Tot nu toe hebt gij niets gevraagd in mijn Naam. Vraagt en gij zult verkrijgen, opdat uw vreugde volkomen zij. 25 In beelden heb Ik hierover tot u gesproken; er komt een uur, dat Ik niet meer in beelden tot u zal spreken, maar Mij onomwonden tegenover u zal uiten omtrent de Vader. 26 Op die dag zult gij bidden in mijn Naam;(John 16)

en hoe was het bij Mozes:
27 Datan en Abiram waren naar buiten gekomen en met hun vrouwen, zonen en kleine kinderen bij de ingang van hun tenten gaan staan. 28 Toen zei Mozes: `Nu zult u weten, dat Jahwe mij gezonden heeft om dit alles te doen en dat het niet van mij afkomstig is. 29 Wanneer die mannen de dood van alle mensen sterven en hen het lot van alle mensen treft, dan heeft Jahwe mij niet gezonden, 30 maar doet Jahwe iets volkomen ongehoords, spert de grond zijn muil open en verslindt hij hen met alles wat hun toebehoort, zodat zij levend in het dodenrijk neerdalen, dan weet u, dat zij Jahwe gehoond hebben.' 31 Nauwelijks was hij uitgesproken of de grond onder hen scheurde vaneen, 32 de aarde opende zich en verslond hen en hun gezinnen, alle mensen die bij Korach hoorden en heel hun bezit. 33 Zij daalden met al de hunnen levend in het dodenrijk neer. De aarde sloot zich boven hen en zij waren uit de gemeente verdwenen. 34 Toen de Israëlieten die eromheen stonden hun kreten hoorden, vluchtten zij allen weg, want zij dachten: `Anders verslindt de aarde ook ons nog!' 35 Toen kwam er van Jahwe een vuur en verteerde de tweehonderdvijftig man die wierook offerden.(Num 16)

en hoe was het met de vijgenboom en Jezus, en de tovenaar en Paulus, en hoe was het met Petrus en de twee die dood neervielen?

waarom dacht u dat er staat:

25 Haast u het eens te worden met uw tegenpartij, zolang ge nog met hem onderweg zijt; anders zou uw tegenpartij u wel eens aan de rechter kunnen overleveren, en de rechter u aan de gerechtsdienaar, en zoudt gij in de gevangenis worden geworpen. 26 Voorwaar, Ik zeg u: Ge zult daar niet uitkomen, voordat ge tot de laatste penning hebt betaald(Mat 5)

dus haast u als er verschil is en zoek uit of u werkelijk in Godsrecht staat want als u een Profeet/Profetische slaat krijgt u naar uw werken loon als de genade tijd voorbij is en zo is het ook met goed doen aan een Profeet/profetische! God bevestigt het Oordeel!

Het is één-voudig loon naar werken naar de liefde en recht en gerecht, zo is het met wonderen dan ook met stof afschudden. Kun je na gaan hoe onbeschoft u bent door dit te verduisteren want u stuurt het geloofsvolk met een kluitje in het riet als het om rechtens genezing of binden van kwaden aan kwaad gaat door te doen alsof het niks te maken heeft met loon naar werken en Godsoordelen door Profeten/Profetischen gedaan terwijl men degelijk kan weten of men verkrijgt of niet en als men vraagt zoals de liefde geeft en de prijs betaalt van het uitboeten verkrijgt men een wonder, waar dacht u dat uw loon naar werken in de wereld vandaan komt? Van de hel dan waarom vraagt u salaris, en is het van de hemel dan heeft u er naar Liefdevol recht en gerecht recht op!


Posted By: Libris

Posted On: 20h ago
Views: 33
@E.M.

Overal kun je Jezus zien verschijnen vooral in je naaste door lief te hebben .

En zoals u dan de heer Gadellaa hier al jaren te keer ziet gaan tegen zijn naasten, vind u dan echt dat Jezus in Gadellaa verschijnt?


Posted By: Libris

Posted On: 20h ago
Views: 35
re: Gadellaa

een gebed verkeerd gebeden helpt niet,

En zo geeft Gadellaa zijn mechanistische visie bloot op hoe onze relatie met God volgens hem moet zijn.

Gelukkig is God groter, en vooral liefdevoller, dan de warrige hersenspinselconstructie waarmee Gadellaa "God" in zijn broekzak meent te hebben.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: yesterday
Views: 53
@Ach ja

een gebed verkeerd gebeden helpt niet, leer eerst lief te hebben gelijk Jezus en wordt vol in de H.Geest, dan bidt u niet ijdel en verkrijgt u omdat u dan niet anders zult vragen als de Liefde Geeft!

En zou iemand die in uw ogen kwaadaardig is u zo'n raad geven? zou iemand die satanisch is in uw ogen u zo'n raad geven?


Posted By: Ach ja

Posted On: yesterday
Views: 57
@H.G.

Hou je even vast, Henk:
Ik bid voor jou op dat je je op tijd zult bekeren.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: yesterday
Views: 62
@Ach ja

arme mens die u bent, er komt een tijd dat u zult zoeken en niet zult vinden, dan zal u denken aan deze dagen! Als de hel uw huis binnen gaat, waar zijn dan uw vrienden....


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: yesterday
Views: 64
@Tja

Christus en elke Vol Profetische doorgrond in hart en nieren want het heet De Wet EN DE PROFETEN, en daar u Jezus Volmaakt verschijnen niet kent kan u ook niet voor Jezus spreken!


Posted By: Ach ja

Posted On: yesterday
Views: 68
@E.M.

Je oordeelt weer heel voorbarig, E.M.!
Waarom wil je niet leren lezen?


Posted By: E.M

Posted On: yesterday
Views: 71
Achja

Waar wacht u dan op?
Op Jezus verschijnen misschien of denkt u dat een fabeltje is ?
Wel dan weet U het niet goed ! Overal kun je Jezus zien verschijnen vooral in je naaste door lief te hebben .

Posted By: Ach ja

Posted On: yesterday
Views: 89
Die HG toch!

Op zijn verschijning op dit forum zit niemand te wachten.


Posted By: Tja

Posted On: yesterday
Views: 91
@Oningeburgerde Gadellaa

Christus doorgrondt ons in hart en nieren.
Hij herkent ook jou als tegenstander van Zijn Kerk.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: yesterday
Views: 94
@Tja

ik hoef niet te vragen naar uw inburgeringscursus bij de Christus want al staat uw ziel in geschreven verschijnen in persoon doet u niet of dacht u dat je daar in pseudoniem kon verschijnen:

1 Jezus nam het woord en sprak opnieuw tot hen in gelijkenissen. Hij zeide: 2 “Het Rijk der hemelen gelijkt op een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. 3 Hij stuurde zijn dienaars uit om allen te roepen die hij tot de bruiloft had uitgenodigd, maar zij wilden niet komen. 4 Daarop zond hij andere dienaars met de opdracht: Zegt aan de genodigden: Zie ik heb mijn maaltijd klaar, mijn ossen en het gemeste vee zijn geslacht; alles staat gereed. Komt dus naar de bruiloft. 5 Maar zonder er zich om te bekommeren, gingen zij weg, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. 6 De overigen grepen zijn dienaars vast, mishandelden en doodden hen. 7 Nu ontstak de koning in toorn, stuurde zijn troepen en liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. 8 Toen sprak hij tot zijn dienaars: Het bruiloftsmaal staat klaar, maar de genodigden waren het niet waard. 9 Gaat dus naar de drukke verkeerswegen en nodigt wie ge er maar vindt tot de bruiloft. 10 Zijn dienaars gingen naar de wegen en brachten allen mee die zij er aantroffen, slechten zowel als goeden, en de bruiloftszaal liep vol met gasten. 11Toen de koning binnenkwam om de aanliggenden te bezoeken, merkte hij daar iemand op die niet voor een bruiloft gekleed was. 12 En hij sprak tot hem: Vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen zonder bruiloftskleed? Maar de man bleef het antwoord schuldig. 13 Toen sprak de koning tot de bedienden: Bindt hem aan handen en voeten en werpt hem buiten in de duisternis. Daar zal geween zijn en tandengeknars. 14 Velen zijn geroepen maar weinigen uitverkoren.”

zo zal het u vergaan want u vertrapt Christus zelf en denkt met uw eigen verbeelde christuskleding in de hemel te kunnen komen! Want zo is een pseudoniem, zo is een beoordeling/oordeel zonder De Volmaakte Christus verschijning! Een onbeschoft stuk vreten bent u, een verkrachter en moordenaar want u denkt met blind geloof goed genoeg te zijn om anderen de les te lezen terwijl Jezus diens apostelen er op wees dat zijn verschijnen zoals zij zagen gedurende die dik drie jaar niet genoeg is, ja zelfs diens verschijnen na de opstanding uit de dood in die 40 dagen niet genoeg was dat ze eerst vol moesten worden in de H.Geest omdat ze anders in dezelfde fout zouden vervallen van Farizeeërs en Schriftgeleerden en zie het is nu bij u en de uwen precies zo geworden als als bij de Farizeeërs en Schriftgeleerden toen, ook toen moest mens eerst een inburgeringscursus naar hun regels gedaan worden en niet eerst bij God en Jezus Volmaakt Verschijnen voor men kon leren en beleren en daarom doden u en de uwen Profeten en Profetischen, gooien levende heiligen in jullie inquisitie kerker en verkrachten kinderen die onder de grootsten van de Hemel bevinden tot ze jullie maat aannemen en kleineren jullie het Godsvolk dat ze nooit tot volkomen Heiligheid gedurende het leven kunnen komen!

WEE U EN DE UWEN, WEE WANT HET MOMENT DAT DE GENADE TIJD OVER IS KRIJGT U LOON NAAR WERKEN: HEL, WANT U GEEFT HEL!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: yesterday
Views: 96
@Tja

als u zo goed kan lezen en rekenen waarom krijgt u dan geen wonder voor elkaar?, Waarom geeft u dan niet de berekening hoe je gedurende het leven op aarde in de Hemel, Tuin van Eden,, Godsgericht en het diepst van de hel en de ziel van een mens en natuur, levend en/of dood kan lichten, laat zien dat uw lezen en berekenen klopt naar Godsmaat!

Huichelaar, u kunt niet!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: yesterday
Views: 98
@Libris

wie is onbeschoft? Die diens mening verkondigt als de hele waarheid zonder te hebben gewacht op Jezus Volmaakt Verschijnen! Nou dan heeft u nog heel veel onbeschoftheid af te leren want u vertrapt het meest Heilige door te denken dat Jezus Volmaakte Verschijning niet nodig is om een beoordeling/oordeel te vellen! Zou eerst uw eigen balk uit uw ogen halen en dan pas over een splinter beginnen!En die balk krijgt u niet weg zonder Jezus Volmaakt Verschijnen!


Posted By: E.M

Posted On: 2 days ago
Views: 120
Libriss

Kijk op view 26 dan ziet u dat ik al mijn excuses heb gedaan .

Maar bij deze nogmaals mijn excuses. Voor als ik u pijn gedaan heb.

Mvg


Posted By: Libris

Posted On: 2 days ago
Views: 127
@E.M.

Ach weet U het laat mij volkomen koud hoe men over mij denkt .

Het voornaamste is Jezus en Maria in mijn leven.


En denkt u dat Jezus en Maria blij zijn met dat valse, onbeschofte gedrag dat u hier vertoont?
Of denkt u, zoals Gadellaa dat met God doet, hen in uw broekzak te hebben?


Posted By: Tja

Posted On: 2 days ago
Views: 133
Die Gadellaa

Mijn oogjes zijn nog goed en ik kan nog steeds rekenen:
Tien keer niks blijft niks en profetische prut blijft prut.

Btw, hoe gaat het met je inburgeringscursus?


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 2 days ago
Views: 135
@Tja

terwijl u zich uitgeeft te kunnen lezen, kan u ook niet :

Liefhebben is niet als enige met de mantel der liefde toedekken, liefhebben is daar toedekken waar met Godsrecht toegedekt kan worden en ook waarom en waar niet waarom niet zonder te haten want in liefde is geen haat. Gods recht is altijd zonder haat en die haat zien haten zelf! Godsrecht doet nooit pijn, die pijn ervaren bij Godsrecht staan zelf fout en voelen hun eigen fouten!

waar staat dat liefhebben en Godsrecht giftig is?


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 2 days ago
Views: 137
@Ach ja

Had u maar gezegd dat u blind was maar u zegt dat u ziet en daarmee profetisch en daarmee een Godsoordeel geveld hebt:

Die HG toch!

Dat had je toch al gezegd? Tien keer niks blijft niks!


daarom:

40 Enkele Farizeeën die bij Hem stonden, hoorden dit en zeiden tot Hem: “Zijn ook wij soms blind?” 41 Jezus antwoordde: “Als gij blind waart, zoudt gij geen zonde hebben, maar nu gij zegt: wij zien, blijft uw zonde.”(John 9)

arme mens die u bent, u weet niet eens in de Hemel gedurende het leven te komen, niet eens in het Godsgericht en de Tuin van Eden! Wee u als de tijd van genade voorbij is en niet in en omgekeerd bent, hel zal uw deel worden, dat zal u leren voor profetisch uit te geven en niet te zijn, dan krijgt u: zoals u oordeelt wordt u geoordeeld, net als Saul


Posted By: Tja

Posted On: 2 days ago
Views: 138
@E.M.

Hij wordt nu zo mogelijk nog giftiger!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 2 days ago
Views: 140
@E.M.

Ook Jezus sprak diens ongenoegen uit: Wee.., en wees Petrus als satan af toen die niet-profetisch was en diens eigen oordeel gaf! En ook tegen die apostelen die kinderen weghielden uit Zijn Midden en zelfs als leraar boven hun stelde!

Ook u geeft in deze een verkeerd beeld van Jezus Liefhebben! Liefhebben is niet als enige met de mantel der liefde toedekken, liefhebben is daar toedekken waar met Godsrecht toegedekt kan worden en ook waarom en waar niet waarom niet zonder te haten want in liefde is geen haat. Gods recht is altijd zonder haat en die haat zien haten zelf! Godsrecht doet nooit pijn, die pijn ervaren bij Godsrecht staan zelf fout en voelen hun eigen fouten!


Posted By: Ach ja

Posted On: 2 days ago
Views: 141
Die HG toch!

Dat had je toch al gezegd? Tien keer niks blijft niks!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 2 days ago
Views: 142
@E.M.

Libris bedoelde het niet goed want dan had die een Godsoordeel gegeven en die heeft niet! Libris is een huichelaar, een duistere onder pseudoniem en beschuldigt vals en met haat!

Kijk maar:

Het kan best zijn dat u in het dagelijks leven een uitermate aardige dame bent, maar hier presenteert u zich toch te vaak als een onbeschoft, vals, en vooral dom kreng.
Daarmee slaagt u er weliswaar in een beetje een wit voetje bij de vals-profetische Gadellaa te halen, maar de mate waarin u serieus te nemen blijft zo wel dicht bij het nulpunt.
Indien u zich in uw fysieke omgeving net zo gedraagt, moet u wel erg eenzaam zijn, wat dan weer verklaart waarom u zich zo vastklampt aan de raaskaller Gadellaa.


geeft die aan hoe, waar, wanneer en onder welke omstandigheden je Volmaakte Godsoordelen haalt/verkrijgt? Eert/beaamt die de verzen waar Daar over geschreven wordt? Gaat die eerlijk in op het geschrevene met Gods Argumenten die voldoen aan de Wet en de Profeten, de Regels der Wellevendheid, Gods Maat, Gods Liefde, Godgelijke Liefde, Volmaakt Vrije Wil en Keuze, Gods Recht en Gerecht, Gods Tijd, Gods Macht, de zonde tegen de H.Geest, Volmaakte Trouw, Het Wit Van de H.Schrift, Eén en Al-Eén, God is Eén? Nee die liegt en bedriegt en schrijft overal globaal zonder specifiek, draait en verdraait en ontbindt Het Heilige in de H.schrift, alles is toegestaan als het maar diens zienswijze voldoet aan diens schriftgeleerdheid, daar is niks profetisch bij!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 2 days ago
Views: 144
@Ach ja

Het is mij bekend dat je (bijna?) alles af weet van het handelen van Satan, en dat ook jij een gruwelijke hekel hebt aan de gelovigen van de Rk Kerk die door Christus is gesticht.
Voor het overige heb je ons nog steeds niets te zeggen behalve dan het gebruikelijke gebral over je eigen vermeende betrouwbaarheid en voortreffelijkheid.
Ik zal het hierbij maar laten.


zoals gewoonlijk is uw oordeel giftig! Ik haat helemaal geen gelovige van de RK Kerk die naar Hemelse Definitie Jezus zelf is. Het is u en de uwen die Jezus en Diens volgelingen haat! Het is u en de uwen die Profetie haat want dan moet u en de uwen zwijgen! Niet de Schiftgeleerden en blinde orthodoxen/farizeeërs en de kleinen der rk kerk horen het voor het zeggen te hebben! Het horen de profetischen en profeten te zijn en u met uw haat en uw inquisitie heeft daarmee angst in het Godsvolk ingeboezemd en het zwijgen van de heiligen op gelegd en het doden van profetischen en profeten gedaan en zo heeft u met geweld de leidinggevende positie overgenomen!

ja leest u het nog een maal: uw gewelddadigheid heeft u gebracht waar u bent, u heeft helemaal geen Christelijk liefhebben voor Christus en diens Profeten, profetischen, apostelen, heiligen en Godsvolk. Er staat heel duidelijk in de H.Schrift die u natuurlijk niet voor uzelf citeert:

12 Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het nu niet verdragen. 13 Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid, zal Hij u tot de volle waarheid brengen; Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar spreken al wat Hij hoort en u de komende dingen aankondigen. 14 Hij zal Mij verheerlijken, omdat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft. 15 Ik zei dat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft, omdat al wat de Vader heeft het mijne is.(John 16)

daar is niks geen abakadabra of mysterie: de apostelen werden voorgehouden dat zij nog lang niet geschikt waren om Christus Kerk te leiden! Dat zij hetgeen zij gezien en geleerd hadden nog lang niet genoeg was, zij moesten verder tot zij Jezus weder zagen:

20 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: gij zult wenen en weeklagen, terwijl de wereld zich zal verheugen. Gij zult bedroefd zijn, maar uw droefenis zal in vreugde verkeren. 21 Wanneer de vrouw gaat baren is zij bedroefd omdat haar uur gekomen is; maar wanneer zij het kindje ter wereld heeft gebracht, denkt zij niet meer aan de pijn, van blijdschap dat er een mens ter wereld is gekomen. 22 Zo zijt ook gij nu wel bedroefd, maar wanneer Ik u zal weerzien, zal uw hart zich verheugen en uw vreugde zal niemand u kunnen ontnemen. 23 Op die dag zult gij Mij over niets ondervragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wat gij de Vader ook zult vragen, Hij zal het u geven in mijn Naam. 24 Tot nu toe hebt gij niets gevraagd in mijn Naam. Vraagt en gij zult verkrijgen, opdat uw vreugde volkomen zij. 25 In beelden heb Ik hierover tot u gesproken; er komt een uur, dat Ik niet meer in beelden tot u zal spreken, maar Mij onomwonden tegenover u zal uiten omtrent de Vader. 26 Op die dag zult gij bidden in mijn Naam;(John 16)

dan zou u nu kunnen denken Jezus zagen ze na zijn opstanding uit de doden, dat was het dan en zelfs daar wijst Jezus af dat het genoeg is, zie Maria Magdalena: waar Jezus zegt: houdt Mij niet vast want ik ben nog niet opgegaan naar de Vader! zij moesten aan Jezus verschijnen na diens opstanding ook verder en niet daar bij blijven staan. Zelfs bij het verkrijgen van de H.Geest was nog niet overal genoeg, zij werden gewezen om altijd het vol zijn in de H.Geest te zoeken tot zij overal Gelijk Jezus Werden!! Men hoort altijd diens eigen oordeel af te leggen en altijd vol in de H.Geest te zijn als men Oordeelt: de sleutels van de Hemel in binden en ontbinden! Men hoort altijd de hoogst heilige aan het woord te laten en niet de naar hun meerderheid gekozene, het hoort vol unaniem de H.Geest te zijn en niet ophouden met zoeken tot zij zo gevonden hebben en dan zo en niet anders te Verkondigen: Getuigen, daarom:

22 Zo zijt ook gij nu wel bedroefd, maar wanneer Ik u zal weerzien, zal uw hart zich verheugen en uw vreugde zal niemand u kunnen ontnemen. 23 Op die dag zult gij Mij over niets ondervragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wat gij de Vader ook zult vragen, Hij zal het u geven in mijn Naam. 24 Tot nu toe hebt gij niets gevraagd in mijn Naam. Vraagt en gij zult verkrijgen, opdat uw vreugde volkomen zij. 25 In beelden heb Ik hierover tot u gesproken; er komt een uur, dat Ik niet meer in beelden tot u zal spreken, maar Mij onomwonden tegenover u zal uiten omtrent de Vader. 26 Op die dag zult gij bidden in mijn Naam;(John 16)

daarom gaat het verder:

1 Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. 2 Welnu, van een beheerder wordt geëist, dat hij betrouwbaar blijkt. 3 Mij is echter niets gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf. 4 Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrijuit. De Heer is het die over mij oordeelt. 5 Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt.(1Kor 4)

daarom de verwijzing:

1 Zet uw hart op de liefde. Maar streeft ook naar geestelijke gaven, vooral naar de profetie. 2 Wie in vervoering spreekt, spreekt niet voor de mensen, maar voor God; hij uit in geestverrukking geheimzinnige klanken en niemand begrijpt hem. 3 Maar wie profeteert, spreekt tot nut van anderen woorden van stichting, vermaning en troost. 4 Wie in extase spreekt, sticht zichzelf; wie profeteert, sticht de hele gemeente.(1Kor 14)

daarom tot hoever men moet gaan en welke vorm van Verschijnen:

maar dan kom ik nu tot visioenen van openbaringen van de Heer. 2 Ik ken een mens in Christus, die veertien jaar geleden, in het lichaam of buiten het lichaam, ik weet het niet, God weet het... die mens werd weggerukt naar de derde hemel. 3 Van die mens weet ik dat hij met het lichaam of zonder het lichaam, ik weet het niet, God weet het, 4 dat hij werd weggerukt naar het paradijs en onzegbare woorden vernam, die geen mens mag uitspreken. 5 Op zo iemand wil ik roemen.(2Kor 12)

u beaamt niet dat het zo hoort, ja u zwijgt, draait, keert en loopt er met een grote boog om heen, dat is haten! Uw en de uwen hebben niks met Heilige Nederigheid van doen en daarmee ook niet met waarlijk liefhebben! Het is u die Christus Diens Kerk, en volgelingen, haat met uw satanisch gif geïnjecteerde leer en houding! En Libris is niet anders, schijnheilige onder pseudoniem vol leugens want als jullie echte volgelingen waren dan komen jullie in het open, zoals Johannes! Jullie zouden bereid zijn te lijden in het open zoals Jezus want zo zegt Jezus:

16 Zie, Ik zend u als schapen tussen wolven. Weest dus omzichtig als slangen en argeloos als duiven. 17 Neemt u in acht voor de mensen. Zij zullen u overleveren aan de rechtbanken en u geselen in hun synagogen. 18 Gij zult voor stadhouders en koningen gebracht worden omwille van Mij, om zo ten overstaan van hen en de heidenen getuigenis af te leggen. 19 Maakt u echter, wanneer men u overlevert niet bezorgd over het hoe of wat van uw spreken: op dat ogenblik zal u worden ingegeven wat gij moet zeggen. 20 Want niet gij zijt het die spreekt, maar door u spreekt dan de Geest van uw Vader. 21 De ene broer zal de andere overleveren om hem te laten doden, de vader zijn kind; de kinderen zullen opstaan tegen hun ouders en hen ter dood doen brengen. 22 Ge zult een voorwerp van haat zijn voor allen omwille van mijn Naam. Wie echter ten einde toe volhardt, hij zal gered worden.

24 De leerling staat niet boven zijn meester en de dienaar niet boven zijn heer. 25 Voor de leerling moet het voldoende zijn behandeld te worden als zijn meester, voor de dienaar als zijn heer. Als men het hoofd van het huisgezin al Beëlzebul durft noemen, hoeveel te meer dan zijn huisgenoten. 26 Weest niet bang voor hen. Niets is bedekt of het zal onthuld, niets is verborgen of het zal bekend worden. 27 Wat Ik u zeg in het duister, spreekt dat uit in het licht, en wat ge u in het oor hoort fluisteren, verkondigt dat van de daken. 28 Weest niet bevreesd voor hen die wel het lichaam kunnen doden maar niet de ziel; vreest veeleer Hem die en ziel en lichaam in het verderf kan storten in de hel. 29 Verkoopt men niet twee mussen voor een stuiver? En toch zal buiten de wil van uw Vader niet een mus op de grond vallen. 30 Bij u echter is zelfs iedere haar van uw hoofd geteld. 31 Weest dus niet bevreesd; gij zijt toch meer waard dan een zwerm mussen. 32 Ieder die Mij bij de mensen belijdt, hem zal ook Ik als de mijne erkennen bij mijn Vader die in de hemel is. 33 Maar ieder die Mij zal verloochenen tegenover de mensen zal Ik ook verloochenen tegenover mijn Vader die in de hemel is. 34 Denkt niet, dat Ik vrede ben komen brengen op aarde; Ik ben geen vrede komen brengen, maar het zwaard. 35 Tweedracht ben Ik komen brengen tussen een man en zijn vader, tussen dochter en moeder, schoondochter en schoonmoeder; 36 en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn.(Mat 10)

Jullie zijn huichelaars want oh wee uw naam zou op het internet bekent worden, oh u zou uw baan verliezen, oh men zou u doden, oh, oh, oh, oh....dat kan niet de bedoeling zijn, daarom jullie huichelaarij: laat de linker hand niet weten wat de rechter doet! Dan dan hebben jullie over het getuigen...Hoe kan dan ooit Gods Licht Zichtbaar worden? Juist Jezus en de Profeten en Profetischen en apostelen niet juist in tegenspraak met jullie Die zijn in de openheid gegaan opdat Gods Licht Openbaar straalt in de wereld, dat er geen kruid tegen gewassen is en desnood hun leven, werk, ouders echtgenoot, kinderen, leerlingen op aarde verliezen want zo staat het voor ogen:

24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen: maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. 25 Wie zijn leven bemint, verliest het, maar wie zijn leven in deze wereld haat, zal het ten eeuwigen leven bewaren. 26 Wil iemand Mij dienen, dan moet hij Mij volgen; waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren.(Mat 12)

Gods Licht is niet van verborgen, want hoe kan Die dan Schijnen in de duisternis!


Posted By: E.M

Posted On: 2 days ago
Views: 146
HG

Je hebt volkomen gelijk ! Had
Liefdevoller moeten reageren .

Bij deze libriss sorry voor mijn schrijven je bedoelde het goed dat is welk ik niet zag .

Het is beter in liefde te reageren dan in ongenoegen zo leerde ons Jezus het toch steeds.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 2 days ago
Views: 149
@E.M.

Het hoort u te doen zoals het Jezus doet. Het doet pijn wanneer men anders denkt dan Jezus en het doet verdriet omdat die anders denkt niet opweg naar de Hemel is en er aan komt dat die de weg der doden gaat, het zou u net zo moeten doen als Jezus doet, je leven geven tot de maat van Genade vol is, dan als de persoon nog eigenwijs is binden aan kwaad!


Posted By: E.M

Posted On: 2 days ago
Views: 159
Libriss

Ach weet U het laat mij volkomen koud hoe men over mij denkt .

Het voornaamste is Jezus en Maria in mijn leven.

Mvg


Posted By: E.M

Posted On: 2 days ago
Views: 161
Ach ja

Vertel eens waarom u zo een hekel hebt aan de gelovigen van de door Jezus Christus RK Kerk?

Dat wil zeggen dat u ook aan mij een hekel hebt! Ik niet aan u .

Door niet weten kan dat natuurlijk gebeuren:

Wil nog niet zeggen dat alles ook fout is in de RK kerk .

En ook kunt U (door niet weten) beoordelen of HMC het werkelijk niet eens is met de RK.

Daarom oordeel niet te vlug.

Mvg.


Pages [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Next Page ->  

Bezoek ook eens RK NetNieuws