Total Comments 58009 | Start A New Comment
Post Info Comment
Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 9h ago
Views: 11
@Tja

spot met het onweerlegbaar bewezen bewijs, u heeft helemaal niks anders dan uw woord en uw woord krijgt niet alle knieën vrijwillig gebogen in de hel, ook niet net uw In Jezus Naam. ze lachen u uit en slaan u bont en blauw want u krijgt als antwoord: Jezus kennen we, u niet! Dan leert u gelijk dat uw Jezus niet De Jezus is! Dat heb je met uw overmoed, die geen demon hier op aarde kan bedwingen kan dat ook niet in de hel! Een een demon kan je slechts vrijwillig door de knieën krijgen als u onweerlegbaar bewezen bewijs heeft! Daarom bent u een prutser want met al uw gebral heeft u nog nooit een demon vrijwillig door de knieën gekregen, laat staan Satan! en maar brallen!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 9h ago
Views: 12
@Vraag

al woont die u noemt de H.Drie-Eenheid in u dan heet het nog niet dat men vol in de H.Geest is. Pas als men Jezus gelijk liefheeft laat u de H.Geest daar in u toe zodat u vol in de H.Geest kan worden en dan als enige daar waar u Jezus gelijk liefheeft. En wie laat de H.Geest Vol toe in de andere kamers dan de 7e kamer van de ziel? Niet één christen met een erfzonde tot nu toe is het gelukt om in alle kamers vol in de H.Geest te worden, niet één! Niet één, tot nu toe, die was als Henoch, Mozes, Elia en de ouders van Maria. De eerste die het lukt is de één van de twee getuigen die het evenbeeld van Mozes heeft. En die leert niet als rome, en zelfs Rome leert in veel niet zo als Die. Dus als het aan hun ligt zal geen één levend aankomen op de dag des oordeels want geen één is overal zuiver in de leer! En hoe komt dat? Omdat ze hun eigen leer niet zuiver onderzoeken en naar God gaan om zicht te laten onderrichten, dan kunnen ze ook niet vol worden in de H.Geest!


Posted By: Tja

Posted On: 9h ago
Views: 13
EM-logica

Het onweerlegbaar bewezen bewijs!


Posted By: Vraag

Posted On: 11h ago
Views: 17
Mij af

Wie die arme ziel wel is ?
Er is hier een misverstand aan het werk.
Waar wordt er niet gesproken over Gods Geest ? Ik heb nog niet zoiets gehoort in ieder mens is Vader Zoon En Geest aanwezig .
Dat hoef je niet te leren !dat is zo .


Posted By: Aha

Posted On: 20h ago
Views: 33
Die HG toch

Henk is er vol van!
Duidelijk. Ik heb geen vragen meer.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 21h ago
Views: 35
@Opmerker

arme ziel, dat heb je met uw God die boven elk begrip gaat en alles genade is waar de mens geen invloed op heeft, en Jezus maar zeggen al dat je eerst vol in de H.Geest moet worden voor je verstaat, en ja dat is bij jullie tegen dovemansoren


Posted By: tsjonge jonge jongen

Posted On: yesterday
Views: 50
Wat een sprongen . . .

... zo moeten HG's ouders het ervaren hebben terwijl ze hun uiterste best deden om aan iets anders te denken tijdens de helaas alsnog geslaagde verwekking, uitmondend in de uitzonderlijke geboorte van dit wonder boven wonderkind.

Neen, geen vragen meer.


Posted By: Opmerker

Posted On: yesterday
Views: 53
Staat het niet dan baat het niet

Als ontoerekeningsvatbaarheid niet te berde mag worden gebracht, zal de zaak contra HG voorgelegd moeten worden aan de Raad van State. Dat kan dan weer alleen wanneer de leden daarvan een geboortebewijs kunnen overleggen waaruit onomstotelijk blijkt dat hun verwekking aan de minimum eisen van het Hemels Recht voldeed, o.a. maar niet uitputtend aan te tonen door het nauwgezet volgen van de missionarispositie, leidend in minimaal 1/3 van de gevallen tot een maagdelijke geboorte zoals we die kennen in een hele trits van mythes vanuit o.a. het antieke Egypte, griekse oudheid, India enzovoorts.


Posted By: Ach ja

Posted On: yesterday
Views: 60
Oorzaak en gevolg

Dat komt allemaal door de onvolmaakte verwekking.


Posted By: Tja

Posted On: yesterday
Views: 62
De staat van Henk G.

Hij is nu in de staat van onwellevendheid.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: yesterday
Views: 72
@Opmerker

schijnheiligen/leugenaars als u doen voor alsof er ontoerekeningsvatbaarheid bestaat die er niet is want alles om een geheel volmaakte beslissing te maken is bekend in de 7e kamer van de ziel, had de mens Daar maar heen moeten gaan niet voor niets staat er in de H.Schrift:

1 Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. 2 Welnu, van een beheerder wordt geëist, dat hij betrouwbaar blijkt. 3 Mij is echter niets gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf. 4 Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrijuit. De Heer is het die over mij oordeelt. 5 Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt.(1Kor 4)

en bij de De Heer is het die over mij oordeelt geldt ook Die zo met de Heer zijn!

Daarom lezen jullie die tekst ook niet en verduisteren die voor het Godsvolk zodat jullie altijd kunnen zeggen dat iedereen schuldig is tot het tegendeel is bewezen en als er dan bewijs komt zeggen jullie dat het onmogelijk is Godgelijk Met God te oordelen! Zou houden jullie anderen af dat zij zelf naar God en het Godsgericht gaan! Daarom zijn jullie erger dan de farizeeërs want jullie zeggen dat je van Christus zijn en Christus jullie Heer is terwijl jullie de apostelen en Christus zelf excommuniceren.


Er bestaat wel verminderde toerekeningsvatbaarheid door toedoen van de erfzonde door de ouders met hun deels onvolmaakte verwekking, opgelegd op het kind bij de verwekking van het kind.


Posted By: Klaas

Posted On: 2 days ago
Views: 82
Zout.

Zoek het korreltje maar.


Posted By: Plakker

Posted On: 2 days ago
Views: 88
Iets meer

Geen "twede" maar "tweede"! Dus nog één e erbij kleven of tussenplakken.


Posted By: Van kleef

Posted On: 2 days ago
Views: 92
Zo een

Dom forum is er geen twede te vinden.


Posted By: Fragurtjuh

Posted On: 2 days ago
Views: 96
ff lagguh

Heb jij wel eens gelagguh, E,M.?
En Henk?


Posted By: Lol

Posted On: 2 days ago
Views: 101
Hebben we toch

Jammer dat het zo dom is nog ook.


Posted By: Ach ja

Posted On: 2 days ago
Views: 110
Staat je netjes

Als een paal boven water. Of voor paal?


Posted By: Opmerker

Posted On: 2 days ago
Views: 114
Welke staat?

Staat van opwinding? Staat der Nederlanden? Staat van ontoerekeningsvatbaarheid waarop HG een beroep zal moeten doen voor het godsgericht? Of ben jij nu zowat in alle staten?


Posted By: Nee nee

Posted On: 3 days ago
Views: 125
Staat er?

Nee nee. Er staat niet.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 3 days ago
Views: 138
@Toezichthouder

blinden zien al niks, ziende blinden als u doen alles af alsof er niet staat


Posted By: Baasje van Bello

Posted On: 5 days ago
Views: 204
Kindertjes (in het midden) die vragen

... die worden overgeslagen.
Nee, Belloo! Je hebt gehad. Ome Henk heeft niets meer!
Zit! Af! En nu een pootje. Braaaafff!
En niet zo grommen naar ome Henk! Hup! In je mand!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 5 days ago
Views: 210
@Vragertje

Arme Vragertje, had die Gehad zou die niet vragen. Net als Toezichthouder die denkt te kunnen oordelen en stelt vragen.


Posted By: Vragertje

Posted On: 5 days ago
Views: 216
HG@

Wat zijn "blinde farizeeërs"?


Posted By: Baasje van Bello

Posted On: 5 days ago
Views: 217
Henk G.

Wat zeg jij van oom Henk?
Bello: Waf-waf-waf-waf-waf-waf-waf-waf-waf-waf-waf-waf-waf!

Rustig maar Bello! Oom Henk is het wel maar bedoelt het niet zo kwaad.


Posted By: Toezichthouder

Posted On: 5 days ago
Views: 218
@HG

U kunt zich het beste beperken tot het fietsen. Wat u daarnaast presteert is niet om over naar huis te schrijven.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 5 days ago
Views: 220
@Toezichthouder

en dit ook niet:

Na verloop van tijd bracht Kain een offer aan Jahwe van de vrucht en van de grond. 40 Ook Abel bracht een offer, de eerstgeborenen van zijn beste schapen. Jahwe zag genadig neer op Abel en zijn offer,(Gen 4)

terwijl het vruchten van Goed en kwaad waren die God Aannam Als Uitboeting!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 5 days ago
Views: 221
@Toezichthouder

u weet niks van de Wet en de Profeten en Diens Heilige Economie, u weet niks van Geheiligd heilig en Geheel Heilig en ook niet Hoe Er gemeten, Geteld, Gewogen, Vergeleken En Gerekend Wordt want had als enige Geheel Heilig Is Toegestaan Had in de H.Schrift Geen in wereldse taal geschreven letters, cijfer en tekens Gestaan! En Dit Ook Niet:

Een andere gelijkenis hield Hij hun voor: “Het Rijk der hemelen gelijkt op een man die op zijn akker goed zaad had gezaaid; 25 maar terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand, zaaide onkruid tussen de tarwe en ging heen. 26 Toen de halmen opgeschoten waren en vrucht hadden gezet, was ook het onkruid te zien. 27 Nu gingen de knechten naar hun meester en zeiden hem: Heer, ge hebt toch goed zaad op uw akker gezaaid? Hoe komt het dan dat er onkruid op staat? 28 Hij antwoordde hun: Dat is het werk van een vijand. De knechten zeiden tot hem: Wilt ge dan dat we het bijeengaren? 29 Maar hij zei: Neen, ik ben bang dat ge, wanneer ge het onkruid bijeen gaart, de tarwe mee uittrekt. 30 Laat beide samen opgroeien tot de oogst, en met de oogsttijd zal ik maaiers zeggen: Haalt eerst het onkruid bijeen en bindt het in bussels om te verbranden; maar slaat de tarwe op in mijn schuur.”(Mat 13)

u had niet eens verwekt mogen worden want uw ouders hebben dit niet op een Geheel heilige Manier Gedaan Want waarom doopsacrament als de mens Volmaakt Verwekt Is. Jezus en Maria zijn niet gedoopt, Jezus onderging de doop van Johannes om de doop te Heiligen, Jezus had geen doop nodig, noch een besnijdenis! En zo is het ook met de 7e kamer van de ziel! Dwaas als men is onder de christenen dat hun doop als enige geldig is, dwaas dat men denkt dat het de eerste doop is! de verwekking die het Godskind met God Doet Is De Eerste Doop = Volmaakte Verwekking! Daarom is de 7e Kamer Geheel Onversluiert en kan satan daar niet komen tenzij men met de verwekking de zonde tegen de H.Geest begaat zoals de dochters der mensen met de demonen deden en zoals er een dochter der mensen met satan doet, zoals elke mens dus ook man doet als die de zonde tegen de H.geest doet, als enige bij een dochter der mensen ontstaat een nakomeling die al vanaf den beginne van diens verwekking voor eeuwig zichzelf verdoemt.Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 5 days ago
Views: 222
@Toezichthouder

als het andere niet is toegestaan, terwijl God Heiligt en dus toe laat, zou u zich als eerste zelf aan uw les moeten houden moeten houden en zoals gewoonlijk komt de kwade aap uit de mouw bij blinde farizeeërs als u


Posted By: Toezichthouder

Posted On: 5 days ago
Views: 225
@HG

Het wit is het meest interessante deel van uw betoog. De rest heeft geen enkele waarde en vervuilt slechts uzelf en dit forum.
Dit is hier niet toegestaan!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 5 days ago
Views: 230
@Toezichthouder

iedereen is in het Godsgericht want alles van iedereen wordt gemeten, geteld, gewogen, vergeleken en berekend want alles verloopt naar De Wet En De Profeten Recht en Gerecht. De meeste aardlingen weten dit niet eens en weten ook niet hoe zij daar horen te spreken en te staan. Het is dichterbij dan een mens zich kan voorstellen. En ja ik ben er geweest. Ik ben er geweest om een wonder te halen en er geweest om t.a.v. de leer van de rk kerk naar een bisschop.

Iedereen is in diens 7e kamer van diens ziel volwassen, hoe verder daar buiten hoe onvolwassener men is. Dus niet kinderen zijn onvolwassen, het zijn die zich volwassen noemen en niet in de 7e kamer zijn bij hun Godskind En God die zich onvolwassen maken

Ik vond die in de H.Schrift in het geschrevene en in het Wit en waar die de mens God noemt IS.

Het Godsgericht is op de drempel van de tuin van Eden/de 7e kamer van de ziel en de Hemel, en de aarde en de hel en die drempel is ook overal en altijd, tegelijkertijd op Tijd = O = Geheel Heilig.

Men leest daar als enige Het Wit want er wordt geen anders toegelaten, alles is daar onverbeeld: De "Naakte" Gehele Waarheid. Men Ziet En Kent Wie men/Men Is Zoals De Hele Waarheid Zegt

er bestaat geen "uw" Godsgetuigenis in de zin zoals de wereld uw vertaald. Een Godsgetuigenis bestaat uit allen Die in de Hemel en in de Tuin van Eden/7e kamer van de ziel op aarde zijn van hen die de zonde tegen de H.Geest niet hebben begaan en als later de Dag des Oordeels is Geweest ook in de hel want alle knieën zullen zich buigen voor wie men God noemt. Ik spreek/schrijf als ik Godsgetuigenis geef dan ook niet in mijn eentje

één = een, bij het plaatsen wordt er hier soms letters verandert

vrij is men als men de Wet en de Profeten vervult want dan heeft men volmaakt lief en zondigt men niet. Vrij is dus geen anarchisme, vrij is men als men Is Als Diens Oorsprong En Die Is De Wet En De Profeten = Jezus Christus naar Hemelse Definitie: Het Wit

Daar waar men zo Is Als De Wet En de Profeten loopt men Vrij Rond, daar waar niet is men deels gebonden aan zonden. Zelfs die Geheiligd zijn en nog leven op aarde zijn niet Geheel Vrij want zij hebben zich nog te verbeteren


Pages [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Next Page ->  

Bezoek ook eens RK NetNieuws