Total Comments 57780 | Start A New Comment
Post Info Comment
Posted By: E.M.

Posted On: 10h ago
Views: 10
Ach ja

Kom jij nog wel eens ik Gods Kerk.
Hoe denk jij dat er daar Eucharistie hoort gedaan te worden?
Zou dat op wereldse wijze gedaan worden ! Of moet het op het GodsGeestelijkheid gedaan worden?
Geef daar eens antwoordt op AchJa.
Of weten jou nekharen dat niet meer?

Mvg


Posted By: Ach ja

Posted On: 12h ago
Views: 15
Die HG toch

Wat jij "vol in de geest lezen" noemt noem ik in jouw geval gewoon "lullen uit je nekharen".
Zoek een andere hobby, Henk!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 13h ago
Views: 18
@meelezer

U moet de Profeten eens Vol In De H.Geest Lezen, zoals HET HOORT want pas dan is alles openbaar van die profeet! Dan zal u Zien En Weten


Posted By: meelezer

Posted On: 17h ago
Views: 27
HG

Je moet de profeten maar eens goed lezen: heel veel verbeeldingskracht, historische kennis en daardoor vooruitziende blik. Dat mis jij.
Bovendien veroordeel je ook ook nog iedereen van wie je iets zou kunnen leren.
Dat maakt je geval hopeloos.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 18h ago
Views: 29
@meelezer

een Profeet verbeeld Niet Daar God Ook Niet Aan verbeelden Doet, Die Profeet H.Is Handelt Met God, In Alles Gelijk God Godgelijk! Daarom De Wet en De Profeten, Beide De Wet en de Profeten Zijn Volmaakt Godgelijk Aan Elkaar En Volmaakt Eén En Al-Eén God Is Eén, Daarom zegt Jezus:

Toen nu de Farizeeën vernamen dat Hij de Sadduceeën de mond gesnoerd had, kwamen zij bijeen 35 en een van hen, een wetgeleerde, vroeg Hem om Hem op de proef te stellen: 36 “Meester, wat is het voornaamste gebod in de Wet?” 37 Hij antwoordde hem: “Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand. 38 Dit is het voornaamste en eerste gebod. 39 Het tweede, daarmee gelijkwaardig: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. 40 Aan deze twee geboden hangt heel de Wet en de Profeten.”Mat 22

waarbij Jezus in Johannes 15 deze tweede deel, uw naaste beminnen als uzelf geheel openbaart:

9 Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb ook Ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde. 10 Als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden, in zijn liefde blijf. 11 Dit zeg Ik u, opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde volkomen moge worden.
JEZUS' GEBOD VAN DE ONDERLINGE LIEFDE
12 Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad.

en dat is niet anders dan God De Vader, God de H.Geest En God De Zoon Jezus Gelijk! Dan is er ook geen plaats meer voor verbeelding


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 19h ago
Views: 30
@meelezer

die in de Hemel is heeft ook toegang tot alles in en van de Hemel. Iemand die niet deugt zou als die daar zou kunnen komen, luilekkerland hebben! Iemand van de Hemel in de hel voelt zich niet ongelukkig want zij zijn in het bezit van de Hemel, zij die de Hemel kwijt zijn voelen zich ON-gelukkig! Zij die in de Hemel zijn voelen de pijn aan de buitenkant zolang de hel nog actief bezig is, is die voorbij, op de Dag Des Oordeels en er na is de pijn aan de buitenkant ook voorbij want de hel is tot zwijgen gekomen en de pijn wordt geheel Heilig Gereflecteerd! Daarom zijn de levende Heiligen niet ongelukkig als zij in de hel verblijven, zij lijden ja en toch zijn zij Gelukkig en als de God en Zij zeggen Genoeg wordt de gedane Pijn Gereflecteerd dan is de pijn ook over want zij Verdragen en dragen niet meer!

ook nu klets u, meelezer, helaas weer uit uw nek!


Posted By: meelezer

Posted On: 19h ago
Views: 30
HG

Jammer dat je ieder greintje verbeeldingskracht mist! Zonder die kracht ben je ongeschikt om profeet te worden.


Posted By: Henk gadellaa

Posted On: 19h ago
Views: 32
@meelezer

De Liefde is Een en Al-Eén God is Eén overal Gods Gelijktijdig, en gevolg impliceert een voortkomen uit en een tijdsverschil en die is er niet in God. Dus de Hemel was er altijd al, het is een menselijk denken dat God de Hemel en de Aarde schiep en dat is niet. In God is God God En Hemel En Aarde Zou God Hemel en Aarde gemaakt hebben ipliceert dat er een tijd was voor De Hemel En Aarde dat er de Hemel en Aarde niet bestond. Dan kan die Hemel en Aarde ook God niet Kennen zoals God Kent En Is dan kunnnen die van de Hemel en Aarde ook niet de zonde tegen de H.Geest begaan! Daar zit de crux. u en de uwen kennen de zonde tegen de H.Geest niet en doen alsof die gedaan kan worden zonder God te Kennen zoals God Kent en dat is niet zo want om zichzelf eeuwig te verdoemen moet men tot in het Oneindige God afwijzen Zoals God H.Is En dat kan Kennen kan niet op deels geheel blind/niet weten. Daarom is u leer ook ziek want u kent noch God zoals God H.Is, noch die u Engelen noemt, noch de Mens en de Natuur in de Tuin van eden, Noch De Wet en de Profeten, Noch Jezus en Maria, Noch de Volmaakte Verwekking, Noch de Ziel, Geest En Lichaam, Noch die men satan en de demonen noemt, Noch de hel, Noch de aarde en het heelal, Noch de H.Economie, Noch Recht En Gerecht, Noch Het Godsgericht omdat u het Godgelijk Zijn In Alle Aspecten van de Hemelingen ontkent! dat is ook het verschil in uw leer en de Die De Jezus Naar Hemelse Definitie Leert! Bij u is een wonder abakadabra buitennatuurlijk en daarom bestempelt u die als verklaard onverklaarbaar en daarmee zet u Vol Zijn In De H.Geest neer als een buiten de mens en natuur om vrije wil en keuze, je moet het blind in geloof aannemen en is daarmee nooit Godgelijk Controleerbaar En Alles Openbaar. Het Concilie van Trente maakt daar een twist om Luther's lerr af te wijzen met genade ja, maar de mens moet wel geloven en aannemen dus niet buiten al het handelen van de mens zelf, ze wijzen Godgelijk af! Daarmee maakt men elke getuigenis tot deels leugen en de Getuigenissen van Jezus zou men als God Zijnde nooit Geheel kunnen verstaan en het Mensdeel van Jezus als enige met Gods Handelen Bij de mens om God kunnen verstaan. Daar is niks echte Gelijkheid Met God, Godgelijk, dan is er ook geen Godgelijke Eénheid Tussen Godsdeel en Mensdeel in Jezus, dan is De Wet en de Profeten naar uitboeten van de gevallen Engelen ook niet naar absolute gelijke Godsmaat: Oog om Oog en die van de mens en natuur ook niet. Daarmee maakt u van God een tovenaar die naar eigen wil en keuze de Godsmaat kan veranderen zo Die wil en kiest en dat is niet zo. De Godsmaat is Eeuwig en Overal Onveranderlijk! Anders Geldt er ook geen Volmaakt Gelijk Recht en Gerecht naar Zelfde Maat! Daarom zijn allen die uw leer aanhangen nog steeds ziek en deels leugenaars en daarmee leugenaars, hoe goed ze ook doen of proberen, nooit wordt men volmaakt dan is er ook geen Goddelijk Recht en Gerecht op aarde en in de hel en zijn de profeten van De Wet en de Profeten ook niet Godgelijk aan elkaar en is het Binden en Ontbinden van de kerk en Profeten en Profetischen ook een farce! Daarom bent u aan te vertrappen, verkrachten en vermoorden omdat u afwijst Zoals De Hemelse Leer H.Is terwijl u niet weet. Zou u een tollenaar zijn zou u Gered kunnen worden en u bent erger u beweert dat de mens Nooit Ooit Godgelijk In Oorsprong was en ook niet in de Tuin van Eden hetgeen de tollenaar nooit zo zou beweren! Daarom ontbreekt u en de uwen Godseerlijke Nederigheid! En daarom verkrijgt u ook niet als u bidt! Men kan zondigen en toch Verkrijgen juist omdat men Godseerlijke Nederigheid niet afwijst en er voor buigt en erkent! ieder die diens Werkelijke Oorsprong ontkent kan nooit Godseerlijk Nederig zijn! Die ontkent ook het bestaan van de 7e kamer van de Ziel in de mens en natuur Als Zijnde Overal Godgelijk En Mens Godgelijk God, als ook het echt begaan van de zonde tegen de H.Geest, die roep dat die bestaat en tegelijkertijd wijst die met het ontkennen van Godgelijk zijn van Mens en Natuur in de Oorsprong, dan erkent die ook niet de zonde tegen de H.Geest, net zoals Godgelijk Vol zijn In De H.Geest! Daarom kerkert(het zwijgen opleggen) u levende Heiligen en excommuniceert u Profetie en Profeten en hangt u de doctrine van Thomas van Aquino aan dat men als enige door in Jezus te geloven in de Hemel komt zoals met de dood van de laatste Apostel de Openbaring van Jezus is afgesloten en elke Profetie en Profeten na het sterven van de laatste Apostel over Jezus niet hoeft te geloven! Want anders zou u elke Profetie en profeet gedurende het leven Heilig moeten verklaren! en zo kan u in luiheid en voorgespiegelde niet mogelijk te verstaan , kunnen zwelgen en er in blijven hangen! Daarom kan u ook geen wonderen doen noch verkrijgen hoeveel u ook bidt! Past ook innerlijk niet in uw leer: God moet het doen want het is buitennatuurlijk handelen buiten de mens om, dat is om het Godsvolk dom en slaafs te houden en uw slachtoffers te behouden en doen toe komen die zij schenken en offeren en hun niet bij u om verantwoording komen vragen en doen toekomen over uw falen, misleiding, verkrachting en vermoorden! u de uwen zijn erger dan dictators want u doet de schijn van eeuwig leven en Godsrecht en gerecht voorhouden die u niet heeft en ook niet kan doorgeven!
Het is dat u ook misleidt en verkracht bent dat u nog een kans heeft om te be-, om en in-keren want de Wet en De Profeten Heeft Pas Diens Beslag op Twee Volmaakt en Gelijke Getuigenissen! daarom hebben zij die in het voorgeborchte zitten en dwalen nog een kans om in de Hemel te komen omdat ze de zonde tegen de H.geest nog niet hebben begaan! Daarom komen de Twee Getuigen en hun Profeten School. Anders zou geen mens en natuur de tijd van de ant-christ kunnen door staan en zou er geen één levende op de Dag des Oordeel aankomen en zou de hemel eeuwige schade oplopen! Dan en daarom wee u en de uwen als u niet be-, om- en in-keert!


De drie-verdeling komt voort uit de zondeval van die men satan noemt in Hemel en hel, en door de vrucht van Goed en kwaad het ontstaan van een materie en energetische golfbeweging. De laatsten verdwijnen en splitsen op in Goed en kwaad bij de Dag des Oordeels daar er geen vruchten van goed en kwaad en de zonde tegen de H.Geest niet meer begaan wordt, blijft over Hemel en hel.


Posted By: Speigel

Posted On: 19h ago
Views: 34
@Gadellaa

Voorgaande was slechts het zoveelste voorbeeld van hoe uw geleuter stijf staat van de drogredenen.

Zonder bedrog, misbruik, bedreiging en scheldpartijen komt uw vals geprofeteer niet eens van de grond.


Posted By: meelezer

Posted On: 19h ago
Views: 35
E.M.

Beste E.M. Er is een relatie tussen iemands innerlijke gesteldheid en de plaats die daarbij hoort. Het eerste is waar het om gaat, het tweede is het gevolg.

Anders gezegd: iemand die niet deugt, zou zich in de hemel ongelukkig voelen; zoals iemand die deugt zich in de hel ongelukkig zou voelen.


Posted By: E.M.

Posted On: 19h ago
Views: 36
Meelezer

In welk staat is de Hemel en hel?
En waaruit bestaan die leiders dan?
Kun je daarheen gaan als je het verschil kent van goed en kwaad.
Vertel eens waar op de landkaart die staat of land ergens is?

Mvg


Posted By: Speigel

Posted On: 19h ago
Views: 38
@Gadellaa

zou de hel en de Hemel geen plaats zijn, zou de aarde en het heelal en uw plaats waar u bent ook niet bestaan,

En wilt u ons wijs maken dat u zelf niet zou weten dat deze gevolgetrekking kant noch wal raakt?

erger nog het zou niet eens een afspiegeling zijn,

Idem

dan is dit erger dan hel, dan zou Jezus ook niet op aarde hebben kunnen rondlopen en de uitspraak Het Koninkrijk Gods is in u een leugen want waar een staat, gesteldheid en toestand is, is ook plaats

Idem, idem.

Wanneer gaat u eens een betoog proberen zonder (in dit geval ook nog eens uiterst doorzichtig) bedrog?


Posted By: E.M.

Posted On: 19h ago
Views: 39
Meelezer

In welk staat is de Hemel en hel?
En waaruit bestaan die leiders dan?
Kun je daarheen gaan als je het verschil kent van goed en kwaad.
Vertel eens waar op de landkaar die staat of land ergens is?

Mvg24hr


Posted By: meelezer

Posted On: 20h ago
Views: 44
@HG

Hemel en hel zijn staten. Plaatsen zijn daarvan het gevolg. Niet omgekeerd.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 22h ago
Views: 50
@meelezer

aanvulling/verduidelijking
zou de hel en de Hemel geen plaats zijn, zou de aarde en het heelal en uw plaats waar u bent ook niet bestaan, erger nog het zou niet eens een afspiegeling zijn, dan is dit erger dan hel, dan zou Jezus ook niet op aarde hebben kunnen rondlopen en de uitspraak Het Koninkrijk Gods is in u een leugen want waar een staat, gesteldheid en toestand is, is ook plaats


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 22h ago
Views: 53
@meelezer

de zonde tegen de H.Geest begaan zoals die men satan noemt, deed, doet diegene geen deel meer uitmaken van de Hemel, in die zin is die beslissing ook oneindig daarom kan die ook nooit vergeven worden, dat heet niet dat die dan oneindig groot is, de grote wordt bepaald naar de maat van Hemel vernietigen, dat is meer dan afwijzen en die is eindig want anders had die men satan noemt nooit overwonnen kunnen worden, want dan is het een pad stelling. De Hemel heeft die men satan noemt overwonnen door het uitzitten en ondergaan van kwaad die die men satan noemt deed tot die zich vrijwillig overgaf omdat die men satan noemt zelf niet nog meer pijn, veroorzaakt door diens daden, wilde hebben en zo is die gestopt met het doen van vernietigen aan zichzelf en daarmee de Hemel, dat was het einde van de eerste nacht over de Hemel en daar er aan die nacht een einde kwam is de grote van die maat ook eindig. De Hemel kan de hel niet wegvagen/oplossen, de hel blijft voor eeuwig de hel. Op de Dag des Oordeels is de maat van Herstel en Uitboeten volbracht, dan zal er geen pijn meer zijn voor de Hemel want er wordt niet meer vernietigt omdat er geen leven meer aan de hel toekomt door bezondigen aan de vrucht van Goed en kwaad. En zo komt de aan de groei van de hel een einde en de Hel. Dan dooft elke pijn aan de Hemel, want het verlies aan de Hemel is door Verdubbeling van Goed Hersteld en er wordt geen leven meer verloren aan de hel en zo wordt er geen nieuwe pijn meer veroorzaakt en is alle oude pijn ook Uitgeboet/Hersteld. En wordt de Hemel weer Volmaakt aan Vreugde en uiteindelijk blijft de hel met diens eigen pijn zitten zonder het te kunnen afgeven aan de Hemel!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 23h ago
Views: 54
@Voorlichter

de Tuin van Eden is ook in de hel, de Hemel die meeleeft met de Tuin van Eden net zo en de natuur en de mens en de aarde, ook, ja net zolang de maat van uitboeten duurt tot aan de Dag des Oordeels. Dan zijn alle verliezen in personen en daden door verdubbeling van Goed aangevuld en is de Nieuwe Hemel weer in alles gelijk aan de oorspronkelijke Hemel van voor de val van die mens satan noemt.


Posted By: Boek

Posted On: yesterday
Views: 77
Lees.

Het licht zal je bevrijden.

Nederlandse vertaling
Mirthe van der Woude.


Posted By: meelezer

Posted On: yesterday
Views: 86
L.S.

De Hel heeft geen grenzen, netzomin als de Hemel. het zijn niet zozeer "plaatsen", het zijn "staten", gesteldheden, toestanden zo men wil.


Posted By: Voorlichter

Posted On: 2 days ago
Views: 104
H.G.

Henk beweert in de hel te zijn geweest.
Wie in de hel komt is eigendom van Satan en komt daar nooit meer van los.
Wanneer hij er toch uit mag zal Satan daar wel een bedoeling mee hebben; Satan hoopt op die manier nog meer zielen buit te maken.
Voor ons en anderen is dan de les: wantrouw Gadellaa en zijn listige praatjes.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 2 days ago
Views: 106
@Speigel

dat u en de uwen niet willen zien is uw en hun eigen handelen, de ijdelheid dat u beweert dat u niemand behalve E.M.van De Gods Getuigenis wilt horen is al leugen want uw weet niks van de Hemel Zelf, Noch van de 7e Kamer van de ziel van elke levende op aarde, niet eens uw eigen 7e Kamer van uw ziel, zegt al genoeg, hoezeer u uit uw nek bralt en liegt want had u Geweten Had u Ook Geopenbaard Hoe je daar gedurende het leven Kan Komen om Geheel Heilig Te Verifiëren! Dat is ook u en de uwen hun val: Totaal gebrek aan oprechte nederigheid en ijdelheid en leugen ten top! Daarom zijn er ook Geen Profetischen En Profeten onder u en de uwen te vinden, al helemaal niet Eén van De Twee Getuigen, Laat Staan Allebeide!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 2 days ago
Views: 108
@Speigel

dat u en de uwen niet willen zien is uw en hun eigen handelen, de ijdelheid dat beweert dat u niemand behalve E.M.van De Gods Getuigenis wilt horen is al leugen want uw eet niks van de Hemel Zelf, Noch van de 7e Kamer van de ziel van elke levende op aarde, niet eens uw eigen 7e Kamer van uw ziel, zegt al genoeg, hoezeer u uit uw nek bralt en liegt want had u Geweten Had u Ook Geopenbaard Hoe je daar gedurende het leven Kan Komen om Geheel Heilig Te Verifiëren! Dat is ook u en de uwen hun val: Totaal gebrek aan oprechte nederigheid en ijdelheid en leugen ten top! Daarom zijn er ook Geen Profetischen En Profeten onder u en de uwen te vinden, al helemaal niet Eén van De Twee Getuigen, Laat Staan Allebeide!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 2 days ago
Views: 109
@Speigel

zoals gewoonlijk komt u een vage bewering zonder argumenten:


Leert u eerst maar eens eerlijk en integer betogen.

Waar, wanneer en hoezo ben ik oneerlijk en niet integer? Niks zo makkelijk als uw bewering neerschrijven en geen Gods Bewijs Te Leveren, Bij Geen Eén Gerechte Rechter Krijgt u uw voeten Aan De Grond.

Zo lang elk betoog van u stijf staat van retorische trucjes en vals spel, blijft het gewoon geleuter.
Indien u écht iets relevants te vertellen had, had u geen bedrog nodig.

Waar en wanneer en hoezo gebruik ik retorische trucjes en speel vals? Ook nu weer beweringen zonder Gods Bewijs!

Als het gewoon geleuter was, had u het makkelijk kunnen weerleggen met Gods Bewijs, en u Levert Niet, Dan is het niet gewoon geleuter, Het Is Òmgekeerd, Daar u Geen Gods Bewijs Hebt Kan u Ook Niet Geven en Doet u Niks Anders dan Voorbarig Oordelen en daarmee satanisch geleuter!

Waan en Wanneer en Hoezo bedrieg ik? Ook deze keer bewering Zonder Gods Bewijs! Hoe armzalig lui moet men wel niet zijn dat men zelf naar bedrog en valse getuigenis grijpt want dat zijn beweringen Zonder Godsbewijs, Weet u nog de 10 geboden? u overtreedt Elk Gebod Want Die God Niet Kent zoals God H.Is spreekt ijdel over God als die spreekt, steelt, getuigt vals, is jaloers op het H.Bezit van diens Naaste, doet onkuisheid, vervloekt diens Vader en Moeder, dient andere goden Dan God en Diens Heiligen, vervloekt De Geheel Heilige Dag, doet echtbreken met God en Diens Heiligen, en vermoord De Hele Waarheid.
Het is dat u de Zonde Tegen De H.Geest Nog Niet Heeft Begaan dat u nog niet eeuwig Verloren Bent, Hoewel u al aardig op weg Bent Die Te Begaan!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 2 days ago
Views: 110
@Speigel

zoals gewoonlijk komt u een vage bewering zonder argumenten:


Leert u eerst maar eens eerlijk en integer betogen.

Waar, wanneer en hoezo ben ik oneerlijk en niet integer? Niks zo makkelijk als uw bewering neerschrijven en geen Gods Bewijs Te Leveren, Bij Geen Eén Gerechte Rechter Krijgt u uw voeten Aan De Grond.

Zo lang elk betoog van u stijf staat van retorische trucjes en vals spel, blijft het gewoon geleuter.
Indien u écht iets relevants te vertellen had, had u geen bedrog nodig.

Waar en wanneer en hoezo gebruik ik retorische trucjes en speel vals? Ook nu weer beweringen zonder Gods Bewijs!

Als het gewoon geleuter was, had u het makkelijk kunnen weerleggen met Gods Bewijs, en u Levert Niet, Dan is het niet gewoon geleuter, Het Is Òmgekeerd, Daar u Geen Gods Bewijs Hebt Kan u Ook Niet Geven en Doet u Niks Anders dan Voorbarig Oordelen en daarmee satanisch geleuter!

Waan en Wanneer en Hoezo bedrieg ik? Ook deze keer bewering Zonder Gods Bewijs! Hoe armzalig lui moet men wel niet zijn dat men zelf naar bedrog en valse getuigenis grijpt want dat zijn beweringen Zonder Godsbewijs, Weet u nog de 10 geboden? u overtreedt Elk Gebod Want Die God Niet Kent zoals God H.Is spreekt ijdel over God als die spreekt, steelt, getuigt vals, is jaloers op het H.Bezit van diens Naaste, doet onkuisheid, vervloekt diens Vader en Moeder, dient andere goden Dan God en Diens Heiligen, vervloekt De Geheel Heilige Dag, doet echtbreken met God en Diens Heiligen, en vermoord De Hele Waarheid.
Het is dat u de Zonde Tegen De H.Geest Nog Niet Heeft Begaan dat u nog niet eeuwig Verloren Bent, Hoewel u al aardig op weg Bent Die Te Begaan!


Posted By: Speigel

Posted On: 2 days ago
Views: 112
@Gadellaa

U heeft nog steeds niet in de gaten dat u al lang door de mand gevallen bent als een, overigens nogal wel zo tamelijk klungelig, spiritueel zwendelaartje?

Wellicht dat u er in slaagt uzelf te begoochelen, maar in dat geval trapt, behalve E.M. en uzelf, niemand er in.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 2 days ago
Views: 116
@meelezer

voor je in de Hemel kunt komen moet je er eerst aan komen, je moet de tocht door de hel kunnen volbrengen om aan te komen bij de Hemel. Geen mens komt zomaar door de hel want elke zonde hoe klein ook houdt tegen want daarmee ontneemt satan je het recht om bij de Hemel aan te komen, daarom zijn er ook zoveel dwalende in het voorgeborchte. Helaas kent u het voorgeborchte niet noch de hel, noch satan, noch Jezus, noch De Wet en de `profeten noch uzelf, want dan had u niet zo'n dwaas en daarmee helaas leugenachtig antwoord gegeven.


Posted By: Ad Viseur

Posted On: 2 days ago
Views: 120
Hoho Henk

De hemel en de hel?
Daar mag jij niet aankomen! Dus handjes thuis!


Posted By: meelezer

Posted On: 2 days ago
Views: 125
@HG

...in de Hemel aankomen....., beste HG, daar "kom je niet aan", daar "ben je in", of niet.

Hetzelfde geldt voor de Hel.


Posted By: Speigel

Posted On: 2 days ago
Views: 131
@Gadellaa

Leert u eerst maar eens eerlijk en integer betogen.

Zo lang elk betoog van u stijf staat van retorische trucjes en vals spel, blijft het gewoon geleuter.
Indien u écht iets relevants te vertellen had, had u geen bedrog nodig.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 2 days ago
Views: 138
@Speigel

1)laat ik van uw goede wil proberen uitgaan dan nog is uw De H.Geest is te kort door de bocht

zelfs met uw uitleg in punt twee, want God en daarmee de H.Geest ook is Geheel Onverbeeld:

4dat hij werd weggerukt naar het paradijs en onzegbare woorden vernam, die geen mens mag uitspreken. 5Op zo iemand wil ik roemen.

daarmee is elk woord geschreven in een wereldtaal deels metafoor want elke wereldtaal is een vrucht van Goed en kwaad en daar u nog nooit hier naar Het Wit verwezen heeft om te duiden naar het Geheel Onverbeelde, noch naar vers 2Kor 12, 4 en 5 en er zijn meer verwijzingen in de Schrift naar het Geheel Onverbeelde, blijft u in een definitie hangen die ook De Hemel niet haalt. Want wilt u De Hemel Halen Moet u Leren Geheel Onverbeeld Te Bidden En Lief Te Hebben want Zonder Komt u de hel Niet Door!

2) ik heb de vraag gesteld: Was de H.Geest geen Heilig Vuur? Er staat Heilig Vuur, niet heilig vuur, noch Heilig vuur! en er zijn verwijzingen genoeg in de H.Schrift dat Heilig anders is dan werelds!

Dus als u nu ook eens ophoudt met overgaand naar kwaadwillig te denken dan had u de regels der wellevendheid geheel vervuld en daarmee ook Jezus Gelijk Liefhebben, Jezus Volmaakt Verschijnen en Vol in de H.Geest Verkregen. Nu bent u uiteindelijk kwaadaardig met uw oordeel over mij en mijn schrijven! Zeker gezien dat ik al tijdenlang hier schrijf en H.Definities heb gegeven en zo ook al hetgeen ik schrijf daarin gelezen hoort te worden! En ik weet dat u ondanks u proberen geode wil te doen vast zit aan de ketens van kwaad want u weet de weg naar Het Paradijs/Tuin van eden, noch Het Godsgericht Noch de Hemel te zoeken, vinden en verkrijgen want u weet niet naar en in Geheel Onverbeeld Geheel Heilig Te Definiëren! u bent nog nooit in uw volwassen leven Geheel door de hel Heen Gekomen want u Weet Niet Wie God H.Is Noch Wie Jezus H.Is, Noch Wie De Mens H.Is Want u Kent Ook De Wet en de Profeten Niet, Noch Geheel Heilig Onderzoek, Noch Volmaakt Vervullen Van De regels Der Wellevendheid!

Dus als u wilt Leren, Leer Eerst In De Hemel Aan Te Komen en Lief te Hebben En Te Bidden Zoals God Liefheeft En Bidt dan Leert u Ook Wie De Mens H.Is!Pages [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Next Page ->  

Bezoek ook eens RK NetNieuws