Total Comments 58441 | Start A New Comment
Post Info Comment
Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 3h ago
Views: 5
@Ad V

zou eerst naar Jezus Volmaakt Verschijnen gaan en vragen waarom te bidden, en Jeruzalemzieken als u gaan altijd te vroeg op hun hersenspinsel en krijgen uiteindelijk hun wens terug op hun bord en mogen het gestichte kwaad zelf eten!


Posted By: Ad V.

Posted On: 4h ago
Views: 10
Volmaakt verdwijnen

Ik zou aan allen willen vragen om het volmaakt verdwijnen van ene H.G. op dit forum te helpen bevorderen.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 5h ago
Views: 12
@Allen anderen & Libris

zou ik leiderschap, eigen kerk en geloofsgemeenschap, eer en erkenning wensen zou ik De weg naar de Raad der Engelen( het Godsgericht en het eigendom van het eerst dubbelrecht van De Dorsvloer van Jeruzalem voor mij zelf houden en zelf als eerste daar in voor gaan en dat is niet zo. De weg naar de Raad der Engelen heb ik de Joden en Rome aangeboden en op het forum van Rorate en Rk Net Nieuws gezet en het eigendom van het eerst dubbelrecht van de Dorsvloer van Jeruzalem staat ter beschikking van de Twee Getuigen/Profeten(Apo 11) van de Laatste Periode van 7 tijden van de Eindtijd.

Daarmee is de beschuldiging van Libris e.a. van de baan. Ik wens dat iedereen die weg kan bewandelen en dat er naar hiërarchie van Christus Volmaakt Verschijnen geven wordt: Loon naar Werken naar De wet en de Profeten en dat iedereen de maat van diens talenten maximaal zelf met Christus kan bewerken! Er is dus geen bedisselen van mij bij.Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 6h ago
Views: 16
@Libris

mijn eerste levensbehoefte is Jezus Volmaakt Verschijnen! het is beter voor iedere ziel te zwijgen als die de hele waarheid niet kent en te vasten en bidden tot de H.Geest de hele waarheid openbaart, dan loopt de ziel geen schade op. Het zou dan ook beter zijn voor u en de uwen te zwijgen en te wachten tot Jezus Volmaakt Verschijnt en u met de H.Geest tot de hele waarheid komt ipv ongefundeerde onzin te verkondigen. Ik zit niet te wachten op u en de uwen hun onzin, ja het doet mij verdriet dat u zo onachtzaam bent naar de raad van Jezus, Maria kinderen in het Midden, Grote Profeten, Apostelen, grote heiligen en profetischen. En Jezus en Maria doet u nog meer verdriet. Hoe u het went of keert de tijd van de Twee Getuigen komt steeds dichterbij, en dat maakt mij niet uit, liever vandaag dan morgen, aan de andere gelijke zijde moge het niet zo zijn dat u en de uwen verrast worden wanneer hun "Zon" begint te schijnen, het zou u en de uwen duur komen te staan, ik wens u en de uwen geen ongeluk toe.

Gedenk echter dat alles naar Loon naar Werken van De wet en de Profeten Geoordeeld zal worden, m.a.w hoe u en de uwen ook varen ik zal er met Jezus profijt uit halen, moge het zo zijn dat het u en de uwen ook lukt ipv schade!

Zijn allereerste levensbehoefte is aandacht van anderen. De keuze van de middelen die hij daar voor inzet, werkt onveranderlijk averechts in de zin dat hij nauwelijks op een heilzame, positieve, manier serieus genomen kan worden. De oorzaak daarvan zoekt hij exclusief buiten zichzelf waardoor er, ook na jaren, niets verandert.
Zonder aandacht dringt het besef tot hem door dat hij op elk terrein van het leven zwaar onder de middelmaat is. Geestelijk gezonde mensen kunnen daar mee leven, hij niet. En dus raaskalt hij onverbiddelijk door.


Ik ben niet opzoek naar een eigen kerk en eigen geloofsvolk, ook niet naar leiderschap, eer en erkenning, ik zit dan, als ik naar de rk kerk ga het liefst achterin en voel me thuis in de goot van de straat, daar ben ik ook opgevoed, netzo als ik van de woestijn houdt want die houdt mij op Jezus gericht. En wiens leven is niet zwaar onder de middelmaat? bij u en de uwen haalt geen één op diens geloof en weten de hemel want dan waren u en de uwen er nu al geweest en geen één die weet hoe een wonder werkt, dan wel het Godsgericht of hoe de Tuin van Eden en de hemel er uit ziet, dus daar hoef je geen groots te vinden, nee levende heiligen vindt je bij u in uw kerkers en buiten uw kerk, kan ook niet anders want bij jullie hoeft men niet aan openbaringen na de dood van de laatste apostel te geloven om in de hemel te komen en anderen maar voor houden: "geen groter geloof dan blind geloof geen grotere liefde dan liefde gelijk uzelf, geen grotere gehoorzaamheid dan blinde gehoorzaamheid" en vooral "oordeelt niet dan zal ge ook niet geoordeeld worden" en "geen mens heeft de waarheid in pacht", zelf die regels met voeten treden want een ander is altijd schuldig tot het tegendeel is bewezen, zo is het ook met uw heiligen verklaring, daarom een advocaat van de duivel en verklaard onverklaarbaar t.a.v. wonderen! Ja, ja en dan zegt de H.Schrift:

24 De leerling staat niet boven zijn meester en de dienaar niet boven zijn heer. 25 Voor de leerling moet het voldoende zijn behandeld te worden als zijn meester, voor de dienaar als zijn heer. Als men het hoofd van het huisgezin al Beëlzebul durft noemen, hoeveel te meer dan zijn huisgenoten. 26 Weest niet bang voor hen. Niets is bedekt of het zal onthuld, niets is verborgen of het zal bekend worden.(Mat 10)

en

22 Zo zijt ook gij nu wel bedroefd, maar wanneer Ik u zal weerzien, zal uw hart zich verheugen en uw vreugde zal niemand u kunnen ontnemen. 23 Op die dag zult gij Mij over niets ondervragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wat gij de Vader ook zult vragen, Hij zal het u geven in mijn Naam. 24 Tot nu toe hebt gij niets gevraagd in mijn Naam. Vraagt en gij zult verkrijgen, opdat uw vreugde volkomen zij. 25 In beelden heb Ik hierover tot u gesproken; er komt een uur, dat Ik niet meer in beelden tot u zal spreken, maar Mij onomwonden tegenover u zal uiten omtrent de Vader. 26 Op die dag zult gij bidden in mijn Naam;John 16)

en maar doen alsof dat slechts na het leven op aarde is en dan toch nu al bidden in Jezus Naam. Geen wonder dat jullie niks verkrijgen en Jacobus schreef het al:

2 Gij begeert dingen die gij niet kunt krijgen. Gij moordt en benijdt en kunt uw doel niet bereiken. Dan gaat gij vechten en strijden. Gij hebt niets, omdat gij niet bidt. 3 En als gij bidt, krijgt ge het niet, omdat gij verkeerd bidt, met de bedoeling namelijk om wat ge krijgt uit te geven voor uw boze lusten. 4 Trouwelozen, weet ge niet dat vriendschap met de wereld vijandschap met God betekent? Wie met de wereld bevriend wil zijn, maakt zich tot vijand van God. 5 Of meent ge dat de Schrift zonder reden zegt: “De geest die Hij in ons deed wonen, begeert Hij met jaloersheid?” 6 Des te rijker is dan ook de genade die Hij ons geeft, volgens het woord van de Schrift: God weerstaat de hovaardigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade. 7 Onderwerpt u dus aan God. Biedt weerstand aan de duivel en hij zal voor u vluchten. 8 Nadert tot God en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars; gij, wankelmoedigen, zuivert uw hart. 9 Erkent uw ellende, treurt en weent. Laat uw lachen in rouw en uw vreugde in droefheid verkeren. 10 Vernedert u voor de Heer en Hij zal u verheffen.(Jac 4)

daarom jullie verklaard onverklaarbaar bij wonderen, nou dat is nou echt onder de middelmaat! Daarom worden jullie ook van jullie troon gehaald omdat jullie beweren te zien terwijl jullie blind zijn


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 18h ago
Views: 28
@Libris

Het derde volgt uit het eerste, omdat hij onveranderlijk het "Wie zwijgt, stemt toe." hanteert.

uw halve opmerking is net zo zot als "zwijgen is goud spreken is zilver"


Posted By: Herhaling

Posted On: 23h ago
Views: 33
Alle

Hoeveel onzin moet er nog geschreven worden voor dat men naar de waarheid in het licht ziet en gelooft.
En is maar een waarheid en dat is Jezus Christus en Maria.Posted By: Libris

Posted On: yesterday
Views: 46
@Waarschuwing

Ga niet met hem in gesprek maar stel hem gerust en geef hem vooral altijd gelijk.

Het eerste is de enige raad die goed is.
Zijn allereerste levensbehoefte is aandacht van anderen. De keuze van de middelen die hij daar voor inzet, werkt onveranderlijk averechts in de zin dat hij nauwelijks op een heilzame, positieve, manier serieus genomen kan worden. De oorzaak daarvan zoekt hij exclusief buiten zichzelf waardoor er, ook na jaren, niets verandert.
Zonder aandacht dringt het besef tot hem door dat hij op elk terrein van het leven zwaar onder de middelmaat is. Geestelijk gezonde mensen kunnen daar mee leven, hij niet. En dus raaskalt hij onverbiddelijk door.

Het tweede is overbodig. Probeer maar eens iemand te vinden die net zo gerust (overtuigd van eigen gelijk) is.

Het derde volgt uit het eerste, omdat hij onveranderlijk het "Wie zwijgt, stemt toe." hanteert.


Posted By: Waarschuwing

Posted On: yesterday
Views: 51
Kijk uit!

Mocht u iemand tegenkomen die loopt te zwaaien met extractietangen en links en rechts kwistig wat hersenbloedingen uitstrooit en verward en profetisch uitroept hoe een hem moeten beschouwen, wees dan op uw hoede!
De kans is groot dat deze verwarde man de re-incarnatie is van een beweerde beruchte getuige van uw eindtijd die zojuist een bezoekje heeft gebracht aan de hel en onderweg is naar de Hof van Eden.
Ga niet met hem in gesprek maar stel hem gerust en geef hem vooral altijd gelijk.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: yesterday
Views: 53
@waarschuwing

HCL kan in gepaste omstandigheden ook reinigen en voor verteren zodat het voeding en genezing mogelijk maakt! Er rust als eerste een zegen op! zo is het met Profeten en Profetischen:

1 Zet uw hart op de liefde. Maar streeft ook naar geestelijke gaven, vooral naar de profetie. 2 Wie in vervoering spreekt, spreekt niet voor de mensen, maar voor God; hij uit in geestverrukking geheimzinnige klanken en niemand begrijpt hem. 3 Maar wie profeteert, spreekt tot nut van anderen woorden van stichting, vermaning en troost.(1Kor 14)

Daarom:

1 Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. 2 Welnu, van een beheerder wordt geëist, dat hij betrouwbaar blijkt. 3 Mij is echter niets gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf. 4 Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrijuit. De Heer is het die over mij oordeelt. 5 Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt. (1Kor 4)


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: yesterday
Views: 54
@M.E

ik wens catastrofen en brandende orkanen te voorkomen net als God die voor Sodom en Gomorra, Jeruzalem en Ninivé beschreven in de bijbel probeert te voorkomen en ook die van deze tijd en dat laatste periode van de eindtijd probeert te voorkomen. Ik wens geen mens catastrofen en brandende orkanen toe, ook die bisschop heb ik niet toegewenst, ik heb voor hem gebeden dat die voor die tijd zo in en omkeren. zo bidt ik nu voor allen opdat men in en omkeert voor het plaats zal vinden door eigen en gemeenschappelijke blindheid en schuld!

dat is alles anders dan u en anderen mij toeschrijven. Ik wens dat allen Profetisch worden en zouden zijn, zoals Jezus, Maria, Kinderen in het Midden, Mozes, Elia, Grote Profeten en Apostelen wensen! ik wens dat allen gered worden, allen bespaard blijven waar bespaard kan worden en waar niet men levend en ongeschonden uit te voorschijn komt en als dat niet lukt met zo min mogelijk schade!

Wie van u wenst zo?


Posted By: Waarschuwing

Posted On: yesterday
Views: 57
@E.M.

Wees voorzichtig met HCL! Dat kan ernstige brandwonden veroorzaken!


Posted By: M.E

Posted On: yesterday
Views: 58
HCL

Maar jij verkoopt toch alleen maar katestroftoffen en brandende orkanen in deze criminalitijd? Om nog maar te zwijgen over dies meer!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: yesterday
Views: 63
@Lezer

als u werkelijk liefheeft laat u juist zien, dan houdt u zich aan uw broeder(s) en zuster(s) hoeder want u wordt er op afgerekend:

1 Zet uw hart op de liefde. Maar streeft ook naar geestelijke gaven, vooral naar de profetie. 2 Wie in vervoering spreekt, spreekt niet voor de mensen, maar voor God; hij uit in geestverrukking geheimzinnige klanken en niemand begrijpt hem. 3 Maar wie profeteert, spreekt tot nut van anderen woorden van stichting, vermaning en troost. 4 Wie in extase spreekt, sticht zichzelf; wie profeteert, sticht de hele gemeente.
19 maar ik wil in de bijeenkomst van de gemeente liever vijf woorden spreken in verstaanbare taal om anderen te onderrichten dan duizend in de taal van de Geest. 20 Broeders, weest kinderen in de boosheid, maar niet in uw oordeel. Weest in uw denken volwassen mensen. 21 In de wet staat geschreven: Door lieden met een onverstaanbare taal en in een vreemde tongval zal Ik spreken tot dit volk en zelfs dan zullen zij niet naar Mij luisteren, zegt de Heer. 22 De glossolalie is dus een teken bestemd niet voor de gelovigen, maar voor de ongelovigen; de profetie daarentegen is bestemd niet voor de ongelovigen, maar voor de gelovigen. 23 Wat zal er dus gebeuren, als buitenstaanders of ongelovigen binnenkomen, terwijl heel de gemeente bijeen is en allen in vervoering spreken? Zullen zij niet zeggen dat gij waanzinnig zijt? 24 Maar als allen profeteren en er komt een ongelovige of buitenstaander binnen, dan wordt hij door allen terechtgewezen, door allen beoordeeld 25 en zijn verborgen gedachten worden blootgelegd; dan zal hij zich ter aarde werpen, hij zal God aanbidden en belijden dat God werkelijk in uw midden is.(1Kor 14)

Daarom wijst Paulus op Profetie omdat allen worden afgerekend naar hun broeders(s) en zuster(s) hoeder, daarom gaan Christenen opweg en verkondigen de Blijde Boodschap, niet als enige dat de weg naar de hemel open is en Christus de Messias, maar ook om zonden te openbaren dat zij kunnen inkeren en omkeren zodat zij gered worden want men wordt er op afgerekend! Geen één kan zeggen tegen Jezus ik heb genoeg gedaan als die niet profetisch wordt en u kan ook niet zeggen ik hoef niet profetisch te worden want dan komt u nooit het hemelrijk binnen want uw gerechtigehdi is nooit meer dan die van de schriftgeleerden en farizeeërs hoeveel u ook Jezus aan roept, want u heeft niet willen luisteren naar de wet en de profeten:

23 In de onderwereld, ten prooi aan vele pijnen, sloeg hij zijn ogen op en zag van verre Abraham, en Lazarus in diens schoot. 24 Toen riep hij uit: Vader Abraham, ontferm u over mij en geef Lazarus opdracht de top van zijn vinger in water te dopen en mijn tong daarmee te komen verfrissen, want ik word door de vlammen hier gefolterd. 25 Maar Abraham antwoordde: Mijn zoon, herinner u hoe gij tijdens uw leven uw deel van het goede hebt gekregen en op gelijke manier Lazarus het kwade; daarom ondervindt hij nu hier de vertroosting, maar wordt gij gefolterd. 26 Daarenboven gaapt er tussen ons en u voorgoed een wijde kloof, zodat er geen mogelijkheid bestaat, zelfs als men het zou willen, van hier naar u te gaan noch van daar naar ons te komen. 27 De rijke zei: Dan vraag ik u, vader, dat gij hem naar het huis van mijn vader wilt sturen, 28 want ik heb nog vijf broers; laat hij hen waarschuwen, opdat zij niet eveneens in deze plaats van pijniging terecht komen. 29 Maar Abraham sprak: Zij hebben Mozes en de profeten; laat ze naar hen luisteren. 30 Maar hij zei: Och neen, vader Abraham! Maar als er een uit de doden naar hen toegaat, zullen ze zich bekeren. 31 Hij echter sprak tot hem: Als ze naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen ze zich ook niet laten overreden, als er iemand uit de doden opstaat.('Luk 16)

als u niet profetisch wil worden wil u ook niet Petrus worden die Jesus aanwees als Messias en dus ook niet die ware Profeten en Profetischen gedurende het leven herkend en erkend, dan bent u niks anders dan die Petrus die ware Profeten en profetische de les denkt te kunnen lezen zoals Petrus bij Jezus probeerde en dan bent u niks anders dan een zichzelf verdoemende waar Jezus tegen zei: satan weg achter mij! U krijgt hetzelfde oordeel van Jezus als die tegen hen zei die Heer, Heer riepen:

21 Niet ieder die tot Mij zegt: Heer, Heer! zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is. 22 Velen zullen op die dag tot Mij zeggen: Heer, Heer, hebben wij niet in uw Naam geprofeteerd en hebben wij niet in uw Naam duivels uitgedreven en in uw Naam veel wonderen gedaan? 23 Maar dan zal Ik hun onomwonden verklaren: Nooit heb Ik u gekend; gaat weg van Mij, gij die ongerechtigheid doet!(Mat 7)

u bent niet anders dan die met diens niet-profetsiche kleding op de bruiloft komt en wordt buiten gegooid:

8 Toen sprak hij tot zijn dienaars: Het bruiloftsmaal staat klaar, maar de genodigden waren het niet waard. 9 Gaat dus naar de drukke verkeerswegen en nodigt wie ge er maar vindt tot de bruiloft. 10 Zijn dienaars gingen naar de wegen en brachten allen mee die zij er aantroffen, slechten zowel als goeden, en de bruiloftszaal liep vol met gasten. 11 Toen de koning binnenkwam om de aanliggenden te bezoeken, merkte hij daar iemand op die niet voor een bruiloft gekleed was. 12 En hij sprak tot hem: Vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen zonder bruiloftskleed? Maar de man bleef het antwoord schuldig. 13 Toen sprak de koning tot de bedienden: Bindt hem aan handen en voeten en werpt hem buiten in de duisternis. Daar zal geween zijn en tandengeknars. 14 Velen zijn geroepen maar weinigen uitverkoren.”(Mat 22)

met uw: het is zinloos! zinloos is het als een mens de zonde tegen de H.geest begaat want die is voor eeuwig niet meer te redden! Tot die tijd heeft men alles heilige te doen om te redden!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: yesterday
Views: 64
@Libris

het doet wel degelijk ter zake of teksten uit hun verband gerukt worden of niet, want daarmee kan men aantonen waarom diens vruchten Geheel/deels niet overeenstemmen met de hele waarheid. Het laat zien in hoeverre men door de H.Geest geopenbaard is en hoeveel profetisch men is. Zonder of te weinig H.Geest betekent ook dat men de ander en diens teksten niet kan beoordelen naar Godsmaat.

U daarentegen bent bang omdat u geen Heilige Openheid geeft, u constateert algemeen zonder argumenten die geheel staan in het Godsgericht. Dat maakt dat u vals bent! Iedereen die diens broeder oprecht liefheeft geeft Heilige Openheid opdat die weet dat de constatering van God komt en het kan controleren:

1 Zet uw hart op de liefde. Maar streeft ook naar geestelijke gaven, vooral naar de profetie.
2 Wie in vervoering spreekt, spreekt niet voor de mensen, maar voor God; hij uit in geestverrukking geheimzinnige klanken en niemand begrijpt hem. 3 Maar wie profeteert, spreekt tot nut van anderen woorden van stichting, vermaning en troost. 4 Wie in extase spreekt, sticht zichzelf; wie profeteert, sticht de hele gemeente.
19 maar ik wil in de bijeenkomst van de gemeente liever vijf woorden spreken in verstaanbare taal om anderen te onderrichten dan duizend in de taal van de Geest. 20 Broeders, weest kinderen in de boosheid, maar niet in uw oordeel. Weest in uw denken volwassen mensen. 21 In de wet staat geschreven: Door lieden met een onverstaanbare taal en in een vreemde tongval zal Ik spreken tot dit volk en zelfs dan zullen zij niet naar Mij luisteren, zegt de Heer. 22 De glossolalie is dus een teken bestemd niet voor de gelovigen, maar voor de ongelovigen; de profetie daarentegen is bestemd niet voor de ongelovigen, maar voor de gelovigen. 23 Wat zal er dus gebeuren, als buitenstaanders of ongelovigen binnenkomen, terwijl heel de gemeente bijeen is en allen in vervoering spreken? Zullen zij niet zeggen dat gij waanzinnig zijt? 24 Maar als allen profeteren en er komt een ongelovige of buitenstaander binnen, dan wordt hij door allen terechtgewezen, door allen beoordeeld 25 en zijn verborgen gedachten worden blootgelegd; dan zal hij zich ter aarde werpen, hij zal God aanbidden en belijden dat God werkelijk in uw midden is.(1Kor 14)

Ik schrijf niet om de katholieke kerk af te breken,
ik schrijf omdat Jezus mij heeft laten zien dat deze katholieke kerk de strijd met de anti-christ geheel verliest. Geen één van de katholieke kerk, als die de leer van de katholieke kerk volgt, zal in leven blijven, niet eens die u heiligen noemt halen de Laatste Dag, De Dag des Oordeels! Nu lijkt dat niet zo'n groot probleem want elke mens, op die verwekt zijn met het begaan van de zonde tegen de H.Geest, krijgt een volmaakte keuze om in de Hemel te komen, en zouden nog niet verloren zijn, het is ook dat als de Laatste Dag, De Dag des Oordeels niet gehaald zou worden door levenden in Christus, de hemel eeuwige schade oploopt want het herstel van de Hemel wordt dan niet afgerond. Het herstel van de Hemel is afhankelijk van de mensen en natuur op aarde. De ontstaan van de Tuin van Eden ligt namelijk in die opdracht om de Hemel te herstellen van hen die zijn weggevallen en hun daden na hun wegvallen uit de hemel in de eerste nacht over de hemel: de val van de "engel" die satan werd en andere "engelen"die demonen werden en hun daden van geheel kwaad. Daarom zegt God: "Gaat heen en vermenigvuldigt u", de laatste Dag des Oordeels treedt aan als de mat van weggevallenen en hun daden is uitgeboet door verdubbeling van goed in personen en daden en door de tweede nacht, de zondenvallen in de tuin van Eden en daarna en die zichzelf uit de mensheid en natuur eeuwig verdoemd hebben, is die Maat van uitboeting vermeerdert en moet mede uitgeboet worden. Jezus en Maria en de Hemel hebben hun deel gedaan en zij doen samen met de Hemel en de Godskinderen in mensheid en natuur op aarde de rest totdat die maat geheel vervuld is. Zijn er geen Godskinderen meer op aarde stopt het uitboeten en de anti-christ is uit op allen te vermoorden zodat er geen één meer over is en men kan de Godskinderen op aarde als enige redden door hen Volmaakt te laten getuigen tegen de anti-christ, dat heet dat de mens en natuur in wie die Godskinderen aanwezig zijn geheel heilig moeten leven, dan wel geheel heilig moeten leren sterven en in leven blijven!

Omdat mijn hart uitging naar Gods Liefdevol Recht en Gerechtigheid direct op aarde, dat Gods rechterstroon weer direct zichtbaar op aarde aanwezig is, en ik daarom heb gevast en gebeden tot voorbij de dood heeft Jezus mij De weg naar de Raad der Engelen(het Godsgericht) gegeven om op te schrijven en aan de joden en de rk kerk te geven opdat zij zich kunnen voorbereiden voor die tijd en de Twee Profeten met open armen ontvangen en heb ik ook de heiligste plaats op aarde, die in bezit is van de levende heiligen op aarde: "de dorsvloer van Jeruzalem" waar de eerste Tempel op gebouwd was en waar de tweede Tempel niet staat, in eigendom doen verkrijgen om al daar weer Gods Directe Rechterstroon op aarde te kunnen Herstellen.

Het gaat mij er dus om dat allen, die niet de zonde tegen de H.Geest hebben begaan, in de Hemel komen en de Laatste Dag, de Dag des Oordeel, levend wordt gehaald!

U en de uwen, de joden en de christenen zijn tot op heden mordicus tegen, zij wensen geen proefeten noch hun profeten school, zij wensen geen Volmaakte Eénheid in Jezus, zij wensen hun eigen eenheid en dat is mogelijk tot aan de Twee Getuigen/Profeten. Als zij opstaan is het over met uw en hun keuze, als ze niet om en inkeren worden ze buiten Christus gezet en de Hemel gesloten! Allen van u en hen worden in de hel verwezen want dat is hun einddoel, net zoals een gestorvene die niet volmaakt één in Christus sterft zal gaan tot die daar leert geheel één in Christus te worden zolang daar tijd voor is. is die tijd voorbij en nog is men niet geheel één geworden zoals Christus is worden zij voor eeuwig uitgesloten!!!!!

aan u en de uwen en de joden en rest van de christenen en mensheid de keuze: Met en Voor de Twee Profeten en hun Profetenschool of tegen, er dan is geen andere kleur meer, als die Twee opstaan! Ik wens met heel mijn lichaam geest, ziel en al mijn krachten dat mijn kerk, de rk kerk die ook de eerste onder alle christelijke kerken is zoals het hoort het voortouw neemt, daartoe is zij verplicht als eerstgeborene, niet dan wordt zij afgewezen en verliest zij haar eerstgeborene recht, ja erger, zij wordt verwezen naar de hel! En dat geldt ook voor alle andere christelijke kerken, ook de oosters orthodoxe! Ik wens dit niet ook niet voor u en de uwen, ik wens dat allen Profetisch worden en zich voor bereiden op die tijd die komen gaat en die tijd staat voor de deur want de joden zijn teruggekeerd naar Israel en hebben een eigen staat daarmee is de profetie van Mozes vervuld! Dat betekent ook dat er een nieuwe messiaanse tijd is aangebroken en die beweging is in Israel gaande onder de orthodoxe joden. Daarom is Israel zo halsstarrig in weigeren van een twee staten oplossing en hebben de orthodoxe joden altijd een vinger in de pap als het om regeren gaat! En ze hebben Godsrecht in die zaak! de laatste periode van maximaal 7 tijden is niet over eeuwen die staat voor de deur en aan het begin staan die twee getuigen/Profeten op, één als Elia, want al was Johannes de Dooper de Elia voor Christus, niet alle tekenen zijn vervuld door Johannes de Dooper: er was geen 3 en halve tijd droogte ten tijd van Johannes openbare optreden en ook is hij "weggevoerd in een rijtuig met vurige paarden", hij is onthooft! daarom hebben de joden van toen Jezus als Messias afgewezen! en daar de kinderen(van onder de twintig naar Mozes Oordeel) niet schuldig zijn aan e fouten van hun ouders krijgen hun generatie en er na nog een Elia: Eén van die Twee! En zo is er ook een profetie over de tweede Getuige die op Mozes lijkt ten aanzien van de rest van de wereld: Egypte! En de allen krijgen beide! want de Wet en de Profeten heeft Diens Beslag op twee Volmaakte Getuigen en Getuigenissen!

U weet niet eens Vol in de H.Geest te geraken, niet eens vol genoeg te zijn in de H.Geest want dan had u dit alles geweten, dan had u de oorsprong van de Tuin van Eden gekend en alle zondevallen in de tuin van eden en Het Godskind in de mens en natuur die niet gezondigd heeft, noch de oorsprong van de volmaakten van de Tuin van Eden voor hun zondeval en dan had u ook niet gelogen over die u Maria noemt wie die is en welke positie "Zij" heeft in de Hemel, u had geweten dat Die Maria Godgelijk God Is En Mede Messias! dat ook Die Maria Aan het Kruis Met Jezus Hing en Door en Voorbij de Dood Ging Als Jezus Met Jezus en ook in de hel was om te prediken en mee te nemen naar de hemel en ook met gelijk Jezus uit de doden is opgestaan! en ook met Jezus in Jezus ten Hemel is gevaren als is zij op aarde gebleven en Jezus ook in Maria op aarde is gebleven!
Jullie leer is zo ziek, zo ziek en jullie willen het niet eens weten, zo farizeisch ziek zijn jullie en de hele christelijke kerk met hun "leer is volmaakt", en geen één die naar het Godsgericht gaat om te controleren en die gaan en doen worden geexcommuniceerd: verkrachten, monddood, gedood en vermoord!

daarom beschuldigen jullie algemeen zonder argumenten die in het Godgericht volmaakt staan, nee jullie draaien, keren, liegen en bedriegen om maar niet te hoeven zien dat jullie juist doen waar jullie anderen van beschuldigen: "Niet in Gods Naam"met jullie schijnheilige geweldloosheid, die gewelddadiger is dan de wereld want die weet niet beter, jullie daarentegen doen alsof jullie weten en jullie weten niet! daarom blijft jullie zonden en worden niet vergeven, daarom zullen jullie hel krijgen als jullie niet om en inkeren!


Posted By: E.M.

Posted On: yesterday
Views: 79
Voor Allen

Vragen wij ons weleens af hoe het komt dat er zoveel katestroftoffen
Zijn op deze wereld ?branden orkanen criminalitijd en dies meer.
Is dat ook niet omdat de mens denkt dat hij alles in handen heeft en er voor hem geen hogere macht is die gerecht en gerechtigheid is ? Nee zegt men dan dat is de evolutietheorie.
Daar doe je niets aan .nou lieve mensen dan zou ik toch maar eens goed over nadenken !
En eens je tot die hogere macht Jezus Christus wenden voor dat het te laat is .


Posted By: Tja

Posted On: 2 days ago
Views: 105
@E.M.

"Kijk eens naar de vruchten die over de wereld gaan.
Haal de goede eruit en verwerp de kwaden."

Goed advies, E.M.!


Posted By: Lezer

Posted On: 2 days ago
Views: 106
@Gadellaa de Verwarde man

Ik zou u kunnen vertellen hoe ik u beschouw, maar ook dat is zinloos.


Posted By: E.M.

Posted On: 2 days ago
Views: 109
Vruchten

Kijk eens naar de vruchten die over de wereld gaan.
Haal de goede eruit en verwerp de kwaden.


Posted By: Libris

Posted On: 2 days ago
Views: 111
re: rukken

Het doet niet ter zake of die tekst wel of niet uit zijn verband gerukt is.

Wat ter zake doet is dat iemand die geen helper van Christus is, ook niet als zodanig beschouwd hoeft te worden.
Kijk gewoon naar de vruchten die de heer Gadellaa voortbrengt.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 2 days ago
Views: 114
@Libris

als financiele schadepost naar hemelse maatstaf en de ziel ook als een financiele zaak ziet, bedoelt, klopt hetgeen u schrijft, want alles wordt gemeten naar de wet en de profeten en loon naar werken


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 2 days ago
Views: 115
@Lezer


En weer zouden we moeten ingaan op een uit zijn verband gerukte tekst:
"1 Men moet ons dus beschouwen ...."

Wel eens gelezen wat anderen daarover zeggen en gezegd hebben?


zou zegen doe een poging en hoezo beweert u dat die tekst uit z'n verband gerukt is?


Posted By: Libris

Posted On: 2 days ago
Views: 123
@hernieuw

Nee, dank u.
Daar komt bij mensen die goed van vertrouwen zijn vroeg of laat altijd een financiele schadepost bij kijken.


Posted By: Lezer

Posted On: 2 days ago
Views: 124
@Henk Hopeloos

En weer zouden we moeten ingaan op een uit zijn verband gerukte tekst:
"1 Men moet ons dus beschouwen ...."

Wel eens gelezen wat anderen daarover zeggen en gezegd hebben?


Posted By: hernieuw

Posted On: 2 days ago
Views: 135
Goodbye

Dit is mijn laatste posting hier (onder diverse eerdere namen). Ik kwam hier sowieso al niet vaak meer vanwege de m.i. tot totaal onzinnig verworden woordenwisseling tussen de gereincarneerde christus, die helpers behoeft van het type Gadellaa (.. no comments) en een reeks namen van opponenten. Mijn mening over dit hele gebeuren hier lijkt me daarmee helder aangegeven.
Ik dank beide kampen voor hun bijdrage aan het inzicht dat religie als zodanig voor mij voorgoed verleden tijd is, in welke vorm dan ook. Yes, dat is ooit heel anders geweest en nu dus niet meer – een mooi resultaat in de evolutie van bewustzijn en een mogelijke bijdrage aan het collectief in een poging tot een meer liefdevolle samenleving, want DAAR gaat het om. Religie speelt geen wezenlijke rol. . Tuurlijk er zijn talloze voorbeelden van religieuze mensen die, tot op wisselende hoogte een exemplarisch leven leidden, maar dat kan ook prima (en zelfs beter) zonder alle antieke sprookjes die het exclusieve eigen-gelijk legitimiteit moeten verschaffen - en iedereen daarbuiten naar de eeuwig pijnigende jachtvelden verwijst – thanks, but no thanks.
Daarmee gaat het (on)nodige aan restanten op de boekenplank, richting vergetenheid, dankbaar voor wat was / vergelijkbaar met de noodzaak voor onderwijs op basis- en middelbare schoolniveau – maar niet van enig bijzonder nut tijdens verdere studies of het volle leven.

Voor de statistisch beziene laatste periode levensverwachting, voor mij iets ergens tussen 10 tot 13% van het maximum (kan uiteraard ook een stuk minder zijn) wens ik te denken en leven vanuit een universalistisch wereldbeeld. Andermaal religie speelt daarin geen rol tenzij als een soort van benchmark bij de beoordeling van hoe geschiedenis zich kon ontwikkelen tot waar wij nu zijn aangeland.
Dit universalistisch wereldbeeld helpt me in het verstaan van wat Eenheid betekent > coherentie binnenin mezelf met hetgeen ik tot me kan laten spreken vanuit specifieke context of het universum - en daar kun een ieder de naam aan geven die het beste past bij je persoonlijke ontwikkeling. Steeds weer nieuwe poezie, verhalen van mensen, allegorieën, kunstuitingen en wetenschap, alles heeft daarin een eigen plaatsje en kan tot aha-momenten en betekenis leiden. Heilige boeken? – soms een Vote yes, maar een Veto never. - het meeste daarvan kun je desgewenst als WC-papier benutten, vooral boeken welke ‘buitenaardse’ onfeilbaarheid claimen.

Astrofysica, neurowetenschap en de supersnelle ontwikkelingen op het terrein van A.I. en robotics slingeren ons in een toekomst waarvan iemand als bijvoorbeeld Isaac Asimov een verregaande vooruitblik had (niets van doen met bijgelovige of esoterische wijsheden.). Asimov’s titel “the bicentennial man” voltrekt zich aanzienlijk sneller dan wat wie dan ook slechts 10 jaar geleden kon bevroeden. Dit alles EN een nieuw inzicht in hoe wij ons dienen te verhouden tot het mede-leven hier op moeder aarde, met name de massa’a dieren die wij middels de bio-industrie zo schandelijk als dingen alle rechten ontzeggen, barbaars martelen en vervolgens opvreten. Ja, ook dit inzicht heeft mij tot heel andere lifestyle geleid.

Tot besluit hier een definitief afscheid van de antieke mythologie - Egyptisch monotheisime en haar derivaten, de drie bekende goddiensten. . Goodbye aan een lange lijst van onzinnigheden. Verbondenheid met het menselijk zoeken blijft – en daarmee ook het gesprek met wie dit in eerlijkheid en met inzicht aan kan.
Voor wie op dit forum binnen de periode tot 24 oktober aangeeft geinteresseerd te zijn in meer van wat ik hier noem, zal ik – in response – een tijdelijk emailadres aangeven. Reacties hierop worden zsm beantwoord. Aan de anderen hier > het ga uw goed.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 2 days ago
Views: 141
@Libris

vooral niet ingaan op

1 Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. 2 Welnu, van een beheerder wordt geeist, dat hij betrouwbaar blijkt. 3 Mij is echter niets gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf. 4 Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrijuit. De Heer is het die over mij oordeelt. 5 Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt.(1Kor 4)

vooral niet doen want u weet dat u niet voldoet daaraan. vooral niet aan de volgende tekst komen, net doen alsof die niet in de H.Schrift staat en geldt voor levenden op aarde gedurende hun leven op aarde:

34 Een nieuw gebod geef Ik u: gij moet elkaar liefhebben, zoals Ik u heb liefgehad, zo moet ook gij elkaar liefhebben.(John 13)

en ook uw verdwijntruck toepassen op:

12 Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het nu niet verdragen. 13 Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid, zal Hij u tot de volle waarheid brengen; Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar spreken al wat Hij hoort en u de komende dingen aankondigen. 14 Hij zal Mij verheerlijken, omdat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft. 15 Ik zei dat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft, omdat al wat de Vader heeft het mijne is.

22 Zo zijt ook gij nu wel bedroefd, maar wanneer Ik u zal weerzien, zal uw hart zich verheugen en uw vreugde zal niemand u kunnen ontnemen. 23 Op die dag zult gij Mij over niets ondervragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wat gij de Vader ook zult vragen, Hij zal het u geven in mijn Naam. 24 Tot nu toe hebt gij niets gevraagd in mijn Naam. Vraagt en gij zult verkrijgen, opdat uw vreugde volkomen zij. 25 In beelden heb Ik hierover tot u gesproken; er komt een uur, dat Ik niet meer in beelden tot u zal spreken, maar Mij onomwonden tegenover u zal uiten omtrent de Vader. 26 Op die dag zult gij bidden in mijn Naam;(John 16)

en maar liegen over:

1 Zet uw hart op de liefde. Maar streeft ook naar geestelijke gaven, vooral naar de profetie. 2 Wie in vervoering spreekt, spreekt niet voor de mensen, maar voor God; hij uit in geestverrukking geheimzinnige klanken en niemand begrijpt hem. 3 Maar wie profeteert, spreekt tot nut van anderen woorden van stichting, vermaning en troost. 4 Wie in extase spreekt, sticht zichzelf; wie profeteert, sticht de hele gemeente.
24 Maar als allen profeteren en er komt een ongelovige of buitenstaander binnen, dan wordt hij door allen terechtgewezen, door allen beoordeeld 25 en zijn verborgen gedachten worden blootgelegd; dan zal hij zich ter aarde werpen, hij zal God aanbidden en belijden dat God werkelijk in uw midden is.
26 Hoe moet het dan, broeders? Telkens wanneer gij bijeen zijt, komt de een met een psalm, de ander met een onderrichting, weer een ander met een openbaring of geestestaal of vertolking. Zorgt dat alles dient tot opbouw van uw gemeente. 27 Wat het spreken in geestverrukking betreft, dit geschiede door twee of hoogstens drie, en ieder wacht zijn beurt af; en er moet iemand zijn om uitleg te geven. 28 Is er niemand om het uit te leggen, dan moeten zij in de bijeenkomst zwijgen en maar spreken voor zichzelf en voor God. 29 Wat de profeten betreft: twee of drie mogen het woord voeren en de overigen moeten het beoordelen. 30 Wanneer een ander, die nog gezeten is, een openbaring krijgt, moet de eerste zwijgen. 31 Gij kunt ieder op uw beurt profeteren, zodat allen lering en troost ontvangen. 32 De geesten der profeten zijn aan de profeten onderworpen, 33 want God is geen God van wanorde, maar van vrede. Zoals in alle gemeenten der heiligen, 34 moeten de vrouwen in uw bijeenkomsten zwijgen. Het is hun niet toegestaan het woord te nemen; zij moeten ondergeschikt blijven, zoals trouwens de wet het voorschrijft. 35 Willen zij iets uitgelegd hebben, dan moeten zij het thuis aan hun man vragen; het past nu eenmaal niet voor een vrouw in de gemeente het woord te voeren. 36 Is Gods woord soms van u uitgegaan? Is het alleen tot u doorgedrongen? 37 Als iemand profetische of andere gaven meent te bezitten, moet hij ook inzien, dat wat ik u schrijf een gebod des Heren is. 38 Wie dit verwerpt wordt zelf verworpen. 39 Dus, broeders: streeft ijverig naar de profetie, zonder het spreken in geestverrukking te beletten. 40 Maar laat alles betamelijk en in goede orde geschieden.(1Kor 14)

want u en de uwen zouden eens verantwoording moeten afleggen tegenover kinderen in het Midden, Levende Profeten, Profetische, levende Heiligen en Gods volk! Daarom zullen u en de uwen door de Twee Profeten/getuigen in de laatste 7 tijden van de eindtijd hun recht ontnomen worden en men zal u niet meer vinden in het heilige en het voorhof. u krijgt zoals u heeft en geeft: hel! Moge het zijn dat u dan tot om en inkeer komt.


Posted By: Libris

Posted On: 3 days ago
Views: 153
re: de heer Gadellaa

Zo veel woorden.
Zo weinig overtuigingskracht.

Draaien, wringen, vervormen, halve waarheden, hele leugens, valse beschuldigingen, totaal onvermogen tot enigerlei daadwerkelijke zelf-reflectie, en vooral veel dreigementen.

En nu dus de valse belofte dat de zware lichamelijke mishandeling van zijn tegenstanders geheel geweldloos en liefdevol zal gebeuren, als "helper van Christus".

Hoe psychopathisch moet je zijn om het uitleven van je ziekelijke sadistische lusten te verwarren met het "helpen van Christus"?


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 3 days ago
Views: 154
@Libris

en natuurlijk zijn mijn beschuldigingen, zoals u ze noemt, infantiel want als ze waar zouden kunnen zijn moet u ze ernst nemen dat u en de uwen wel degelijk Heilig Beoordeeld zijn. Oeps! u en de uwen zelf gaan nooit in op:

1 Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. 2 Welnu, van een beheerder wordt geeist, dat hij betrouwbaar blijkt. 3 Mij is echter niets gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf. 4 Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrijuit. De Heer is het die over mij oordeelt. 5 Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt.(1Kor 4)

en de andere teksten t.a.v. Jezus Volmaakt Verschijnen gedurende het leven!!! Nee u en de uwen kijken wel uit en hebben dat verschijnen toepasselijk verschoven na het leven op aarde en de Dag van het laatste oordeel opdat u en de uwen er zelf niet aan hoeven te voldoen want het geldt naar uw exegese niet ook voor gedurende het leven op aarde! Leugenaars, kinderen in het Midden, levende Profeten, Profetischen heiligen en Godsvolk verkrachters en moordenaars zijn jullie met jullie zogenaamde geweldloosheidPosted By: Henk Gadellaa

Posted On: 3 days ago
Views: 156
@Libris

Waarom denkt u dat, wanneer herinnerd wordt aan die uitspraak waarin de heer Gadellaa zijn christelijke masker liet zakken en zijn ware brallerige maar vooral sadistische aard liet zien, hij daar zorgvuldig niet op ingaat?
De heer Gadellaa weet heel goed dat een dozijn bezoekers van dit forum het bewuste dreigement (en overtuigend bewijs voor zijn gestoordheid en feitelijke anti-christelijkheid) in zijn/haar electronisch archief heeft zitten.


Ik ga er altijd op in en verwijs naar:

de vijgenboom die verdorde, de vee en geldhandelaren op het voorhof, de onreine geesten die in de varkens trokken door Jezus toedoen en zeg altijd dat het geheel geweldloos stof afschudden is en dat dat pas geweldloos is als de maat van verdraagzaamheid vol is en men niet om en in keert!

ZO IS MIJN TANDELOOS MAKEN VAN TEGENSTANDERS OOK, ZO WAS HET OOK BIJ DE BISSCHOP!

en u en de uwen haten dat want dat betekent dat er één in de wereld is die u en de uwen voor God ter verantwoording kan roepen en dat de mens daartoe verplicht is en hoort te doen en jullie leren dat als enige God mag oordelen en dat is een leugen want als de mens niet mag oordleen kan die ook niet Godgetuigen en daar staat over geschreven:

21 Niet ieder die tot Mij zegt: Heer, Heer! zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is. 22 Velen zullen op die dag tot Mij zeggen: Heer, Heer, hebben wij niet in uw Naam geprofeteerd en hebben wij niet in uw Naam duivels uitgedreven en in uw Naam veel wonderen gedaan? 23 Maar dan zal Ik hun onomwonden verklaren: Nooit heb Ik u gekend; gaat weg van Mij, gij die ongerechtigheid doet!(Mat 7)

jullie hebben het over aan de vruchten herken je de boom, en jullie die niet eens naar het Godsgericht gaan beweren dat je zonder Jezus Volmaakt Verschijnen goed genoeg kan zien en doen alsof jullie profetisch zijn en jullie zijn niks meer dan blinde schriftgeleerden en jullie ongerechtigheid ook want jullie barmhartigheid is ongerecht en leugenachtig en jullie gerechtigheid daarmee ook. jullie zelf zijn de ouders van gewelddadige kinderen want jullie doen er alles aan om die naar God gaan en Zien gedurende het leven voor leugenaars te houden en te verklaren want er zijn geen levende heiligen en profeten en profetischen, als enige als de dood bent en twee wonderen gebeurd op voorspraak van die doden en er geen vuiltje te vinden is in hun leer en leernavolging worden zij heilig verklaard, ja jullie benoemen zelfs een advocaat van de duivel die zo'n onderzoek leidt! dat is al in tegenspraak is met Jezus en diens Apostelen, maar nee die kunnen jullie niet tegenspreken! Leugenaars en huichelaars als jullie zijn!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 3 days ago
Views: 157
@Libris

geen mens kan een andere mens naar Gods recht en Gerecht lezen zonder genoeg H.Geest.

En als het gaat om genoeg H.Geest blijkt al dat u niet heeft, want u kan niet openbaren hoe, waar en wanneer een mens verkrijgt/heeft. Dan kan u het tandeloos maken van een tegenstander ook niet lezen zoals u hoort te lezen. Ik heb het verscheidene malen hier op vaak uitgelegd dat als dit zou gebeuren geheel geweldloos gaat met liefdevol Recht en Gerecht stof afschudden, zoals ik heb aangetoond hoe dat gebeurt in de H.Schrift door Jezus. Die Zo, Gelijk Jezus, Met Jezus handelt, gebruikt geen geweld en daar wilt u het niet over hebben want u wenst geen Profeten, u wenst geen Wet en de Profeten, u schrijft over geweldloos terwijl u dat helemaal niet bent want kwaad laten woeden terwijl de maat van verdraagzaamheid vol is is gewelddadig zijn, ja uw leven verwekken is gewelddadig en verkrachting en zo voedt u ook uw kinderen op, ook daar wilt u niks van horen. Uw voedingspatroon is gewelddadig want u doodt en uw verklaring is leugenachtig. ook daar wilt u niet op in gaan. Niet ik ben gewelddadig, u bent, want u leert dat de mens niet op aarde volmaakt zonder zonden gelijk Jezus en Maria, met Jezus en Maria, gedurende het leven op aarde kan leven en het kan wel! EN DAT IS HET TOPPUNT VAN GEWELDDADIGHEID! U ONTKENT WIE DE MENS VAN OORSPRONG IS EN ONTKENT DAT ELK KIND DAY NIET MET DE ZONDE TEGEN DE H.GEEST IS VERWEKT VOLMAAKT ONSCHULDIG IS!

u bent niet zo onbeschoft als al die anderen met hun veronderstellingen en nooit gaat er één van u in op:

1 Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. 2 Welnu, van een beheerder wordt geëist, dat hij betrouwbaar blijkt. 3 Mij is echter niets gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf. 4 Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrijuit. De Heer is het die over mij oordeelt. 5 Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt.(1Kor 4)

u schrijft over "Niet in Gods naam" van Jonathan Sachs, en hij noch u noch een van de uwen gaan naar Jezus Volmaakt Verschijnen VÓÓR u oordeelt over wie dan ook en dat terwijl u christen bent en hij jood is dus u kunt beide naar het Godsgericht, ook die Jonathan Sachs, ik heb daar een traktaat over geschreven dat goed gekeurd is door het religieus gerechtshof van Beersheva. Ook zij erkennen dat het een waar geschreven verhandeling is en toch willen u en de joden niet zelf gaan dan heeft u uw mond te houden PUNT!!!! daar is een dialoog over mogelijk! U en Jonathan Sachs praten voor hun beurt en hebben zeker geen Godslof van God, jullie doen precies die jullie verwijten: Niet in de Naam van God spreken!

Het is of Profetisch worden of uw mond houden! en daar u geen levende Profeten en Profetische bent behoort u en Jonathan Sachs tot de meest gewelddadige personen die het geeft want jullie verhokeren kinderen in het Midden, levende heiligen en Profeten en Profetischen en liegen het Gods Volk voor met jullie zogenaamde vredelievendheid want geen van jullie beide kan met jullie leer tegen de anti-christ in leven blijven en het Godsvolk beschermen! Geen van jullie kan de Hemel voor eeuwige schade behoeden! valse schriftgeleerden zijn jullie!

slim als jullie zijn gaan jullie nooit in op Christusverschijningen en vol worden in de H.Geest! NOOIT!! want jullie weten niet hoe, waar, wanneer je verkrijgt en wanneer niet!


Posted By: Libris

Posted On: 3 days ago
Views: 166
@E.M.

Ik zal er vooralsnog van uit gaan dat u te goeder trouw bent, maar dat maakt het niet minder kwalijk dat u zo lichtvaardig meent mij voor leugenaar uit te moeten maken.

Waarom denkt u dat, wanneer herinnerd wordt aan die uitspraak waarin de heer Gadellaa zijn christelijke masker liet zakken en zijn ware brallerige maar vooral sadistische aard liet zien, hij daar zorgvuldig niet op ingaat?
De heer Gadellaa weet heel goed dat een dozijn bezoekers van dit forum het bewuste dreigement (en overtuigend bewijs voor zijn gestoordheid en feitelijke anti-christelijkheid) in zijn/haar electronisch archief heeft zitten.

Ook u deed indertijd al volop mee, maar blijkbaar heeft u een selectief geheugen wanneer het om de bescherming van uw geestelijk ernstig gestoorde idool gaat.


Pages [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Next Page ->  

Bezoek ook eens RK NetNieuws