Total Comments 59640 | Start A New Comment
Post Info Comment
Posted By: H.B.G.

Posted On: 3 days ago
Views: 23
O ja?

"verveeld"?


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 9 days ago
Views: 57
@H.B. Gijs

die met Jezus is verveeld zich nooit en is altijd met velen, is het niet van deze wereld en/of hel in ieder geval altijd met Die van de Hemel!


Posted By: H.B. Gijs

Posted On: 12 days ago
Views: 87
De klantenkring van H.G.?

https://www.google.nl/search?q=holle+bolle+gijs&rlz=1CAACAT_enNL816&sour ce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiEo46j97DeAhUIDOwKHSXHCUoQ_AUIDigB&biw= 683&bih=333#imgrc=rfAeHPyS_zqxRM:

Had je maar zo'n klantenkring, dan hoefde je je niet te vervelen!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 13 days ago
Views: 91
@Efte List

ook een holle bolle Gijs kan niet zonder instructie en sortering. En zoals gewoonlijk doet u alsof het voor iedereen duidelijk is net zo als: Waarom zijn wij hier op aarde: Wij zijn op aarde om God te dienen en daardoor hier en in het hiernamaals gelukkig te zijn.

Als het dan om dienen gaat komt er een rij van uitleg uitgaande van de mens en natuur zijn door God geschapen uit niet(s). Zonder controle wordt de blind opgelepelde soep gegeten. Uit gaan de van iemand spreekt de waarheid tot het tegendeel is bewezen, voortkomende uit God is geheel goed en de mens is uit het goede voort gekomen en oordeelt niet voordat Jezus Christus volmaakt is verschenen. En dan komt de klap van de man met de hamer: Controleren is onmogelijk en zelfs als men het controleert dan nog moet men blind van God aannemen want de mens is geschapen uit niet(s)! Geen een die bedenkt dat het in tegenspraak is met de Wet en de Profeten en de zonde tegen de H.Geest en met de volmaakte liefde, volmaakt vrije wil en keuze en eeuwige verantwoording!

Daarom is uw verwijzing: Hol le Bol

https://www.google.nl/search?q=holle+bolle+gijs&rlz=1CAACAT_enNL816&sour ce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiEo46j97DeAhUIDOwKHSXHCUoQ_AUIDigB&biw= 683&bih=333#imgrc=rfAeHPyS_zqxRM: Het zelfde als het simplistisch verbond! Christendom is niet simplistisch, Christendom is Een-Voudig, Die is heel veel anders dan simplistisch! Daarom staat er geschreven:

21 Op dat uur jubelde Hij het uit, vervuld van de heilige Geest, en sprak: 'Ik prijs U Vader, Heer van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen verborgen hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kleinen. Ja, Vader, zo heeft het U behaagd.(Luc 10)

En helaas is uw achternaam zoals zo velen hier nomen est omen!


Posted By: Efte List

Posted On: October 31st
Views: 128
Hol le Bol

https://www.google.nl/search?q=holle+bolle+gijs&rlz=1CAACAT_enNL816&sour ce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiEo46j97DeAhUIDOwKHSXHCUoQ_AUIDigB&biw= 683&bih=333#imgrc=rfAeHPyS_zqxRM:


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: October 22nd
Views: 181
@ iedereen

en denkt u nu het rustig is, dat er vrede en overeenstemming is? Zo denken velen mensen tot die mensen door het volgende onheil getroffen worden die veroorzaakt wordt door schijnvrede en overeenstemming want een bedekte zweer aan het oog ontrokken of met rust gelaten zweert net zo door! Dat heb je als je geen profeten en profetischen hebt! dan kan je bidden zoveel je wilt, de echte oplossing komt er niet! Daarom zegt Jezus: waren de kinderen van het licht maar als de kinderen der duisternis! Die van de duisternis gaan op naar het Godsgericht, die van het licht zien het als een afval van geloof


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: October 3rd
Views: 273
@Ana List

zo is het Ana List: leugen = leugen en een leugen is niet hol, een leugen is kwaadaardig, net als u omdat u beschuldigt zonder Hemels Bewijs!


Posted By: Ana List

Posted On: September 29th
Views: 314
Arme HG!

Je probeert met je praatjes dieper te graven, maar wat is het resultaat?
Hol blijft hol!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: September 29th
Views: 323
@Ana List

als u met 1 vinger naar een ander wijst, wijzen er 3 naar de wijzer terug, voeg zelf daden bij woorden en maak uw eigen oog geheel volmaakt schoon voor u met uitspraken komt:

Ga op naar Jezus volmaakt verschijnen en haal u een geheel en overal volmaakt oordeel!

Er zijn velen als u die het verhaal over Tomas de Apostel en Jezus verschijnen bij de andere apostelen zonder Tomas en daarna bij Tomas en de andere apostelen misbruiken en als ook de uitspraak van Jezus:

26 Weest niet bang voor hen. Niets is bedekt of het zal onthuld, niets is verborgen of het zal bekend worden. 27 Wat Ik u zeg in het duister, spreekt dat uit in het licht, en wat ge u in het oor hoort fluisteren, verkondigt dat van de daken.(Mat 10)

want ook deze uitspraak in de H.Schrift kan niet voorbij aan het halen en verkrijgen van Jezus Volmaakt Verschijnen want in het duister hoort vertaald te worden naar duister voor anderen die Jezus Volmaakt Verschijnen nog niet hebben gehaald en verkregen! Hetgeen van de daken geschreeuwd hoort te woorden zijn niks anders dan Volmaakte Profetieën en voor elk andere geldt: Oordeel niet voorbarig voordat de Heer verschijnt en alles dat in het duister verborgen is aan het licht brengt en alle beraadslagen der harten openbaart! En elke Godsgetuigenis is en Godsoordeel
Heel de wereld maakt misbruik van: iemand is onschuldig tot het tegendeel is door Christus is bewezen en een christen zelf hoort daar geen misbruik van te maken!
En ja wie is dan nog spreekgerechtigd? U in ieder geval niet want u leert niet hoe, waar en wanneer je Jezus Volmaakt Verschijnen kan halen en verkrijgen! En dat geldt voor iedereen die Jezus Volmaakt Verschijnen niet leert en blind geloof als hoogste zet zonder aan te geven hoe je volmaakt kunt controleren zodat het niet bij blind geloven blijft en men volwassen vervuld geloven verkrijgt!

dus ja Ana List, uw praatjes vullen geen gaatjes en niet als enige van u, hele volksstammen doen zo als u en vraag u maar eens af wie niet als christen? Daarom staan er ook 2 profeten op aan het begin van de laatste 7 tijden van de wereld want met uw praatjes kom je niet levend op de laatste dag des Oordeels aan, dus ook niet in de Hemel met als uw en hun ik geloof in Jezus Christus als Messias want de 2 profeten zullen u voorhouden en binden aan de Volmaakte Christus Verschijning want satan en de anti-christ doen dat met Godsrecht want een Godsgetuigenis is meer dan op blind geloof! Want de Hemel haal je niet op blind geloof! Geen mens en/of natuur komt met blind geloof door de hel omdat je als enigste satan en de ant-christ met een Volmaakte Godsgetuigenis aan de kant krijgt! Dan pas heeft u Volmaakt Godsrecht!

Dus met Godsrecht: Arme Ana List! Arm omdat u misleidt en misbruik maakt van blind geloof en iemand spreekt de volle waarheid tot het tegendeel is bewezen! U krijgt zeker geen Godslof en haalt ook geen Hemel!


Posted By: Ana List

Posted On: September 26th
Views: 371
Arme HG!

Hol blijft Hol!
Met praatjes vult zelfs een tandarts geen gaatjes.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: September 25th
Views: 376
@Ana List

HOL

E C H O - ECHO - echo - ....


de vraag is wie u hoort en als enige die een Schoon oor heeft hoort zonder misvorming en weet waar het gehoorde vandaan komt en van wie het is! Een Schoon oor is slechts aanwezig wanneer Jezus Christus Hemels Volmaakt Verschijnt!

Arme Ana List, onder scheiden en scheiden is een aangelegenheid van Vol in de H.Geest zijn en die Is, en die Heeft en Is openbaart alles, dus ook hoe en waaromPosted By: Ana List

Posted On: September 20th
Views: 482
Vol = vol

Hol = hol


Posted By: Ana List

Posted On: September 20th
Views: 482
HOL

E C H O - ECHO - echo - ....


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: September 20th
Views: 489
@Ana List

waarom doet u niet eens zoals Jezus bij monde van Johannes:

12 Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het nu niet verdragen. 13 Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid, zal Hij u tot de volle waarheid brengen; Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar spreken al wat Hij hoort en u de komende dingen aankondigen. 14Hij zal Mij verheerlijken, omdat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft. 15 Ik zei dat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft, omdat al wat de Vader heeft het mijne is.

22 Zo zijt ook gij nu wel bedroefd, maar wanneer Ik u zal weerzien, zal uw hart zich verheugen en uw vreugde zal niemand u kunnen ontnemen. 23 Op die dag zult gij Mij over niets ondervragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wat gij de Vader ook zult vragen, Hij zal het u geven in mijn Naam. 24 Tot nu toe hebt gij niets gevraagd in mijn Naam. Vraagt en gij zult verkrijgen, opdat uw vreugde volkomen zij. 25 In beelden heb Ik hierover tot u gesproken; er komt een uur, dat Ik niet meer in beelden tot u zal spreken, maar Mij onomwonden tegenover u zal uiten omtrent de Vader. 26 Op die dag zult gij bidden in mijn Naam;(John 16)

en Paulus:

1 Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. 2 Welnu, van een beheerder wordt geëist, dat hij betrouwbaar blijkt. 3 Mij is echter niets gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf. 4Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrijuit. De Heer is het die over mij oordeelt. 5 Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt.(1Kor 4)

en

maar dan kom ik nu tot visioenen van openbaringen van de Heer. 2 Ik ken een mens in Christus, die veertien jaar geleden, in het lichaam of buiten het lichaam, ik weet het niet, God weet het... die mens werd weggerukt naar de derde hemel. 3 Van die mens weet ik dat hij met het lichaam of zonder het lichaam, ik weet het niet, God weet het, 4dat hij werd weggerukt naar het paradijs en onzegbare woorden vernam, die geen mens mag uitspreken.(2Kor 12)

leert?

u oordeelt net als velen hier voorbarig, u verkrijgt echt geen lof van God met uw oordeel !


Posted By: Ana List

Posted On: September 19th
Views: 495
Vol is vol

H.G. geeft aan vol te zijn. En wanneer hij inderdaad echt vol zou zijn kan er dus niets meer bij.
Hoe komt het dan dat alles bij hem zo hol klinkt?


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: September 19th
Views: 499
@vrager

geestig is meer dan humor


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: September 19th
Views: 500
@Libris

u weet niks van profeten en profetie en dreigementen die uitkomen of niet. Jona gaf ook een dreigement en God voerde die niet uit! Daarom was Jona ook ten onrechte boos omdat Jona niet de strekking van de boodschap begreep! en zo is het met u ook. Profetie is niet als enige die het vervuld wordt, profetie is ook een voorspelling die zou gebeuren als men niet inziet en omkeert en door inzien en omkeren voorkomen wordt!

Helaas betekent Libris niet Vol van/in de H.GeestPosted By: Libris

Posted On: September 18th
Views: 507
Concurrentie voor Heer G.

Ter info:

De Heer Gadellaa heeft momenteel hevige concurrentie van een profeet die trefzeker branden in kerken voorspelt, als waarschuwing/straf voor de Nederlandse bisschoppen.
Het verschil met de Heer G. is dat deze profeet zijn dreigementen ook daadwerkelijk waar maakt.


Posted By: Vrager

Posted On: September 5th
Views: 702
Henk in de bonen?

Maar hij geeft wel geestige antwoorden!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: September 4th
Views: 715
@Vrager

die door de H.Geest gegrepen zijn worden vaak als beschonken/dronken aangewezen:

10Toen zij in Gibea kwamen, kwam hem een groep profeten tegemoet. De geest van God greep Saul aan; hij raakte in vervoering en voegde zich bij hen. 11En allen die hem sinds jaar en dag kenden, zagen hem daar met de profeten in vervoering. En de mensen zeiden tot elkaar: `Wat is er met de zoon van Kis gebeurd? Is Saul ook al bij de profeten?(1Sam 10)

en

18 David was intussen gevlucht en had zich in veiligheid gesteld. Hij kwam bij Samuël in Rama en vertelde hem alles wat Saul hem aangedaan had. Daarop ging hij met Samuël heen en zij verbleven in Najot. 19 Toen men Saul meldde dat David in Najot bij Rama was, 20 zond Saul boden om David gevangen te nemen. Dezen zagen daar de groep profeten in vervoering, met Samuël aan het hoofd, en de geest van God werd vaardig over de boden van Saul, zodat ook zij in vervoering raakten. 21 Toen men dit aan Saul meldde, zond hij andere boden, maar ook dezen raakten in vervoering. En toen hij weer andere boden zond, een derde groep, raakten ook dezen in vervoering. 22 Daarom ging hij zelf naar Rama. Toen hij bij de grote put in Seku gekomen was, vroeg hij: `Waar zijn Samuël en David?' Men antwoordde hem: `In Najot bij Rama.' 23 Hij ging dus naar Najot bij Rama. Maar toen werd ook over hem de geest van God vaardig; in vervoering vervolgde hij zijn weg, tot hij in Najot bij Rama aankwam. 24 Ook hij rukte zich de kleren van het lijf; ook hij was in vervoering, in het bijzijn van Samuël. Tenslotte zakte hij in elkaar en bleef heel die dag en heel die nacht naakt liggen. Daarom zegt men: `Is Saul ook al bij de profeten?'(1Sam 19)

daarom het spreekwoord: dronken mensen en kinderen spreken de waarheid, daar kinderen geen alcohol drinken geldt dronken anders vertaald dient te worden dan te diep in het glaasje

Het is dus niet verwonderlijk dat mensen als u die niet in de H.Geest zijn, die wel zijn, afwijzen als beschonken/dronken. Verdrietig dat u zich zo laat misleiden!!!


Posted By: Vrager

Posted On: September 3rd
Views: 730
Henk in de bonen of?

Kijkt hij soms te diep in het glaasje of in de beker?


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: September 3rd
Views: 732
@Vrager

niks makkelijker dan iemand op voorhand af te wijzen dat die in de war is, niks makkelijker dan geen Geheel Heilig Onderzoekt te doen, niks makkelijker dan zonder Hemels Bewijs beschuldigen. Of ik mogelijk in de bonen ben of niet als eerste van belang in het Christendom, als eerste van belang is dat een Christen lief heeft gelijk Jezus en niet eerder be/oordeelt dan Jezus Volmaakt Verschijnen Openbaar is! Helaas is dat voor u niet als enige een brug te ver, het is een Heilig Haven en Heilig Land en Huis te ver en daarmee ook Gods Recht en Gerechtigheid! Was ook niet te verwachten. Daarom zegt Jezus tegen Zijn apostelen:

11 Als gij in een stad of in een dorp komt, onderzoekt dan wie waard is u te ontvangen, en verblijft daar tot gij weer vertrekt. 12 Wanneer ge dat huis binnentreedt, brengt het uw vredegroet; 13 en wanneer het die waard is, moge uw vrede over dat huis komen, maar wanneer het die niet waard is, dan kere uw vrede tot u terug. 14 Als men u ergens niet ontvangt en niet naar uw woorden luistert, verlaat dan dat huis of die stad en schudt het stof van uw voeten. 15 Voorwaar, Ik zeg u: Op de oordeelsdag zal het voor het land van Sodom en Gomorra draaglijker zijn dan voor die stad.(Mat 10)

Arme Vrager als u niet in en omkeert staat er nog een beker te drinken waarvan u gedacht had dat u die nooit zou hoeven drinken!


Posted By: Vrager

Posted On: August 31st
Views: 774
Probleem

Zou Henk soms in de bonen zijn?


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: August 29th
Views: 805
@Bond van klutszoekers

vorderingen maak je niet door te kopiëren en niet verstaan!


Posted By: Bond van klutszoekers

Posted On: August 23rd
Views: 868
Ons reglement

Artikel 1.
Ga eens eindelijk de kluts zoeken en doe eens echt moeite en wees eens zorgvuldig, want het is om te huilen!
Velen die lid willen worden omdat ze de kluts kwijt zijn, zijn om te huilen omdat ze geen kluts meer hebben.

Toelichting: Wie de kluts kwijt (geraakt) is, is in de war: hij is van zijn stuk gebracht en weet even niet wat hij moet doen. Deze uitdrukking gaat volgens de meeste naslagwerken terug op het klutsen van eieren of room. Als je dat met een snelle, regelmatige slag doet, gaat het het best.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: August 23rd
Views: 874
@Bond van klutszoekers

da ga eens eindelijk Die Kluts zoeken en doe eens echt moeite en wees eens zorgvuldig, want het is om te huilen! Velen die hier zijn zijn om te huilen omdat ze een kluts hebben die niet De Kluts is! in het land der blinden is die Een Oog heeft Koning en jullie willen geen Koning dan jullie gefantaseerde koning die geen koning is en als De Koning jullie een Hulp zendt behandelen jullie Die precies als de pachters van de wijngaard, doen! Het is om te huilen dat u en de uwen in dezelfde val gegaan zijn als de farizeeërs en schriftgeleerden in Jezus tijd. Jezus maakt Petrus duidelijk dat als enige die vol profetisch is heeft de sleutels van de Hemelpoort en is de rots waarop Jezus bouwt en geen ander! En Jezus maakt alle apostelen duidelijk dat Het Kind in Zijn Midden de hoogste is en die is niet ongeletterd of ongeleerd zoals u en de uwen leren!


Posted By: Bond van klutszoekers

Posted On: August 21st
Views: 920
Toelichting

Wie de kluts kwijt is begrijpt een ander niet. Erger is nog dat hij ook zichzelf niet begrijpt.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: August 21st
Views: 922
@Bond van klutszoekers

het probleem van klutszoekers is dat ze niet weten hoe de Kluts er uit ziet, noch waar te vinden is en hoe te verkrijgen is, daarom zijn ze ook de Kluts kwijt, want hadden ze geweten hoe die Er uit ziet hadden ze geweten waar naar te zoeken, en hadden ze geweten waar naar te zoeken hadden ze geweten waar te zoeken en waar te vinden is en dan hadden ze ook geweten hoe te verkrijgen!

arme Bond van klutszoekers, dat heb ze als blind orthodox zijn en dat komt omdat ze niet Godskindgelijk Nederig weten te zijn! Dat is voor hun een vloek want ze denken dat Godskinderen niet bestaan en als ze al bestaan dat ze moeten leren zoals zij geleerd hebben gekregen


Posted By: Bond van klutszoekers

Posted On: August 21st
Views: 925
Doelstelling

Wie de kluts kwijt was en hem weer gevonden heeft, houdt automatisch op lid van de bond van klutszoekers te zijn.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: August 21st
Views: 933
@Pilatus

Wat is waarheid?

die vraagstelling geeft aan dat u noch de historische Pilatus volgeling van Jezus waren en al helemaal niet tot de apostelen kon behoren! De waarheid is geen dood ding, noch werelds objectief, de waarheid is de volmaakt levende persoon Jezus, naar hemelse definitie, zelf en volmaakt levende waarheid vraag je niet naar wat, je vraagt naar wie! Een karaktertrek van de volmaakt levende waarheid is ook geen object/ding, noch objectief feit naar wereldse opvatting want de volmaakt levende waarheid kiest en verdedigt ook de volmaakt levende waarheid en als de waarheid op zichzelf staand het is niet zonder alle anderen die zelfstandig zijn, daarom heet het: E'en en Al-E'en, God is E'en, Die is meer dan E'en God en ook meer dan in je eentje en ook meer dan de Enige! Daarom heet het ook De wet en De Profeten en Die is meer dan De Wet als Enige


Pages [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Next Page ->  

Bezoek ook eens RK NetNieuws