Total Comments 57590 | Start A New Comment
Post Info Comment
Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 6h ago
Views: 8
@Despondent

hoezo doe ik niet dat ik anderen voorhoudt? u kunt niet eens met bewijs komen dat ik niet doen en dan is er een groot verschil met uw benoemden uit het verleden met mij: ik stap niet uit de RK Kerk, ik wens geen scheuring, ik ga niet voor een eigen kerk, noch wens ik de stoel van hogeren, ik wens als ik in de Hemel kom de laatste en laagste stoel, ik wens dat die hoger zitten hun stoel behouden en hoger komen. en dat die verkeerd zitten alsnog hun stoel behouden of hoger komen. U zit er dus helemaal naast met uw beoordeling. Heet het niet eer uw vader en uw moeder in de tien geboden? en de RK Kerk is mijn moeder vader en moeder, dus hoezo zou ik hun ongeluk toe wensen? ik wens dat zij zo worden en zijn zoals Jezus hen wenst en ik ben ook niet haatdragend naar hun fouten, het is wel zo dat ik Gods Recht en Gerecht wens en dat gelijk aan eer uw vader en moeder ook zo hoort te zijn zoals God eert en niet eer geef waar God geen eer geeft! dat heet niet dat er haat is want ik wens ook dat zij Gods genadetijd en volle krijgen opdat zij waar nodig in die tijd kunnen om in-, be- en omkeren! Dus nogmaals uw conclusie is geheel bezijden de waarheid! Voor iedereen waar mogelijk is wens ik dat zij tot de eersten zullen komen want God wenst ook zo die wilt dat al diens kinderen maximaal zo worden zoals God wenst en ik niet minder en ook niet meer!
Nee die H.Schrift verdraait is u, die vals beoordeelt en getuigt is u en dat kan men ook zien als men Geheel Heilig Beoordeelt: u vertapt de regels der wellevendheid, u zet uw eigen oordeel boven en gelijk aan die van Jezus Volmaakt Verschijnen, u vertrapt de opdracht van Jezus om niet eerder te be-/oordelen dan men Vol van de H.Geest is en zodoende vertrapt u ook profetie in het verleden en heden en dat is zeker niet in de Traditie en Hiërarchie van Jezus en de 1e gemeente! Ook niet dat apostelen en de 1e gemeente zich lieten corrigeren door Jezus Volmaakt Verschijnen en zochten Vol worden in de H.Geest en zette Profetie bovenaan als leer en belering voor hun! Zij dachten zich arm en deden oprecht nederig en zochten oprecht , u en de uwen denken zich rijk en hebben niks met profetie en zijn lui en gemakzuchtig en leggen het volk kinderen in het midden ondragelijke lasten op, ja jullie verleiden hen om net zo te worden dan wel jullie als hogeren te eren terwijl jullie niks anders zijn dan blinde orthodoxen en kijk nar deze Paus, die veegt de vloer aan met jullie, lees over diens nieuwe benoemingen van kardinalen: https://www.trouw.nl/religie-en-filosofie

Deze Paus heeft meer begrepen van het ware Christendom dan jullie in jullie zaadje, meer opzoek naar ware eenheid dan jullie ooit hebben begrepen! Weet u nog dat H.Franciscus door Jezus gevraagd werd, Jezus kerk te herstellen! En deze Paus tracht net zo te doen! Daar ziet men een levende heilige en hoe gaan jullie er mee om: geen H.Communie voor gescheidenen en holibi's en jullie zelf? Jullie zijn erger dan hen! Weet u niet dat u naar het gebod van Jezus met iedereen Gehuwd bent? Dan hoezo gescheiden? Weet u niet naar God dat elke eicel bevrucht hoort te worden? Waarom dacht u dat een vrouw als ze ongesteld werd onrein werd verklaard? Weet u niet dat u Geheel Heilig hoort te verwekken, zonder erfzonden? En ja er is verlichting/ontlasting, het heet niet dat er niet Geheiligd moet worden en er dus voor betaald moet worden door alle Godskinderen op aarde, die in het vagevuur zitten en heel de hemel! Maar nee daar hebben jullie het niet over! Jullie roepen dat het al betaald is en hebben geen notie van de heilige Economie van uitboeten! Wat een onbeschoft volk zijn jullie! Genade Stelen als de neten en doen alsof ze Geheiligd zijn! En maar Genade uitdelen aan jullie gelijken, gelijk farizeeërs zijn jullie!


Posted By: Despondent

Posted On: 14h ago
Views: 27
@Gadellaa

Wanneer gaat u aan uzelf dezelfde eisen stellen als aan uw opponenten?

U kunt wel lekker bombastisch allerlei bijbelteksten misbruiken (het misbruik verraadt zich doordat u zich in uw misdragingen zelf niet houdt aan de raadgevingen die die teksten geven) maar de kerkgeschiedenis is bezaaid met megalomane narcisten die zich beriepen op uit hun verband gerukte teksten en privé-openbaringen.
Sommigen daarvan met blijvend getalsmatig succes (Joseph Smith, Charles Taze Russell) anderen met zelfs dat niet (Frans Rutten, Louwrens Voorthuijzen, Jim Jones). Wat ze gemeen hebben is dat ze geen vat hebben op volgelingen van Jezus Christus die zich niet laten bedotten.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 15h ago
Views: 29
@Despondent

u valt in dezelfde val waar blinde orthodoxen in vallen: heilig verklaren waar niet Heilig te verklaren is en voor niet heilig verklaren waar wel gedaan hoort te worden en uw heilig verklaring boven God zetten!staat er niet:

12 Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het nu niet verdragen. 13 Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid, zal Hij u tot de volle waarheid brengen; Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar spreken al wat Hij hoort en u de komende dingen aankondigen. 14 Hij zal Mij verheerlijken, omdat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft. 15 Ik zei dat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft, omdat al wat de Vader heeft het mijne is.

16 Nog een korte tijd en gij aanschouwt Mij niet meer; wederom een korte tijd en gij zult Mij zien.” 17 Enige van zijn leerlingen zeiden daarop tot elkaar: “Wat bedoelt Hij met dat: Nog een korte tijd en gij aanschouwt Mij niet meer, en wederom een korte tijd en gij zult Mij zien? en: Ik ga heen naar de Vader? 18 Zij vroegen dus: “Wat betekent die korte tijd, waarvan Hij spreekt? Wij begrijpen niet wat Hij zegt.” 19 Jezus, wetend dat zij Hem wilden ondervragen, zei tot hen: “Zoekt gij onder elkaar naar de betekenis van mijn woorden: een korte tijd en gij aanschouwt Mij niet meer, en wederom een korte tijd en gij zult Mij zien? 20 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: gij zult wenen en weeklagen, terwijl de wereld zich zal verheugen. Gij zult bedroefd zijn, maar uw droefenis zal in vreugde verkeren. 21 Wanneer de vrouw gaat baren is zij bedroefd omdat haar uur gekomen is; maar wanneer zij het kindje ter wereld heeft gebracht, denkt zij niet meer aan de pijn, van blijdschap dat er een mens ter wereld is gekomen. 22 Zo zijt ook gij nu wel bedroefd, maar wanneer Ik u zal weerzien, zal uw hart zich verheugen en uw vreugde zal niemand u kunnen ontnemen. 23 Op die dag zult gij Mij over niets ondervragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wat gij de Vader ook zult vragen, Hij zal het u geven in mijn Naam. 24 Tot nu toe hebt gij niets gevraagd in mijn Naam.(John 16)

staat er niet:

1 Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. 2 Welnu, van een beheerder wordt geëist, dat hij betrouwbaar blijkt. 3 Mij is echter niets gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf. 4 Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrijuit. De Heer is het die over mij oordeelt. 5 Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt.(1Kor 4)

staat er niet:

1 Zet uw hart op de liefde. Maar streeft ook naar geestelijke gaven, vooral naar de profetie.
24 Maar als allen profeteren en er komt een ongelovige of buitenstaander binnen, dan wordt hij door allen terechtgewezen, door allen beoordeeld 25 en zijn verborgen gedachten worden blootgelegd; dan zal hij zich ter aarde werpen, hij zal God aanbidden en belijden dat God werkelijk in uw midden is. 26 Hoe moet het dan, broeders? Telkens wanneer gij bijeen zijt, komt de een met een psalm, de ander met een onderrichting, weer een ander met een openbaring of geestestaal of vertolking. Zorgt dat alles dient tot opbouw van uw gemeente. 27 Wat het spreken in geestverrukking betreft, dit geschiede door twee of hoogstens drie, en ieder wachte zijn beurt af; en er moet iemand zijn om uitleg te geven. 28 Is er niemand om het uit te leggen, dan moeten zij in de bijeenkomst zwijgen en maar spreken voor zichzelf en voor God. 29 Wat de profeten betreft: twee of drie mogen het woord voeren en de overigen moeten het beoordelen. 30 Wanneer een ander, die nog gezeten is, een openbaring krijgt, moet de eerste zwijgen. 31 Gij kunt ieder op uw beurt profeteren, zodat allen lering en troost ontvangen. 32 De geesten der profeten zijn aan de profeten onderworpen, 33 want God is geen God van wanorde, maar van vrede. Zoals in alle gemeenten der heiligen, 34 moeten de vrouwen(alle niet-profetischen) in uw bijeenkomsten zwijgen. Het is hun niet toegestaan het woord te nemen; zij moeten ondergeschikt blijven, zoals trouwens de wet het voorschrijft. 35 Willen zij iets uitgelegd hebben, dan moeten zij het thuis aan hun man vragen; het past nu eenmaal niet voor een vrouw in de gemeente het woord te voeren. 36 Is Gods woord soms van u uitgegaan? Is het alleen tot u doorgedrongen? 37 Als iemand profetische of andere gaven meent te bezitten, moet hij ook inzien, dat wat ik u schrijf een gebod des Heren is. 38 Wie dit verwerpt wordt zelf verworpen. 39 Dus, broeders: streeft ijverig naar de profetie, zonder het spreken in geestverrukking te beletten. 40 Maar laat alles betamelijk en in goede orde geschieden.(1Kor 14)

staat er niet:

1 Moet er geroemd worden? Het dient wel nergens toe, maar dan kom ik nu tot visioenen van openbaringen van de Heer. 2 Ik ken een mens in Christus, die veertien jaar geleden, in het lichaam of buiten het lichaam, ik weet het niet, God weet het... die mens werd weggerukt naar de derde hemel. 3 Van die mens weet ik dat hij met het lichaam of zonder het lichaam, ik weet het niet, God weet het, 4 dat hij werd weggerukt naar het paradijs en onzegbare woorden vernam, die geen mens mag uitspreken. 5 Op zo iemand wil ik roemen.(2kor 12)

en u en de uwen? Wijzen zij er op, verkrijgen zij Gods Eer zoals het hoort, NEE, zij wijzen op hun leerschool en diens traditie, hiërarchie en eer Daarom staan er twee Profeten op en hun profetenschool, daarom zal u en de uwen met volmaakt onweerlegbaar, ontkenbaar bewezen bewijs duidelijk gemaakt worden dat zij niet meer zijn dan de 7e gemeente: lauw en vals en buiten de Hemel!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 15h ago
Views: 31
@Despondent

u kan niet eens Geheel heilig Oordelen, u weet niks af van Vol in de H.Geest zijn dus hoezo weet u vruchten te onderscheiden en te scheiden, u kan niet eens want u wijst Profetisch, Jezus Volmaakt Verschijnen, Vol in de H.Geest gedurende het leven verwerven en de regels der wellevendheid en Jezus Gelijk Liefhebben, af, u haalt niet eens Geheiligd heilig want zelfs dan moet men als men het oordeel velt Jezus gelijk liefhebben want anders geeft u deels uw eigen oordeel en doet daarmee te kort, daarom vindt geen één van u Jezus volmaakt Verschijnen, Vol in de H.Geest, De Tuin van Eden, en de Hemel, de magneet van satan, uw blinde orthodoxie, hangt aan uw kompas en uw naald wijst altijd, in totaal, verkeerd met al uw Heer, Heer geroep, gevast en gebeden!!!!!
U voegt altijd onreinheden die niet te heiligen zijn achteraf aan toe die u voor geheel waar verkondigt!!!!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 15h ago
Views: 33
@Despondent

u kan geen fout aantonen, u kan hoogstens verschil in uitleg aantonen waarbij u niet weet wie In de Hele Waarheid staat want u controleert niks bij Jezus zelf. Dus naar de regels der wellevendheid hoort u te wachten met uw oordeel ipv dat van uw leraren die zelf blind waren en niet weten in hoeverre en hoeveel in het verleden getuigt is, waar is, als De Hele Waarheid te verkondigen! U, net als uw leraren waren lui en gemakzuchtig want iedere christen en zeker die leren en beleren horen profetisch te worden en daarmee Vol in de H.Geest te vinden en Verkrijgen en dat is meer dan een handoplegging en te zijn of anders achter in de kerk op te stellen en hun mond te houden en doen zij niet zo bij de verschijning van Medjugorje, zij wachten af. Niet ik verkracht en verdraait de H.Schrift, u en de uwen doen dat want zouden zij Recht en Gerecht zijn dan zouden zij ook verwijzen waar ik naar verwijs. Nee lui en gemakzuchtig zijn u en de uwen want men hoort zelf naar Jezus Volmaakt Verschijnen en Vol In de H.Geest te worden, op te gaan om Geheel Heilig te Oordelen.

en zo is het elke keer ook nu weer. Ook nu komt u met een slag/beschuldiging in de ruimte zonder specifiek met teksten in de H.Schrift en Volmaakte Exegese aan te tonen dat ik draai en verdraai en omgekeerd doe ik dat wel, ik wijs specifiek op teksten in de H.Schrijft met Volmaakte Exegese waar u en de uwen zich willens blind houden en leugen van maken!


Posted By: Despondent

Posted On: 16h ago
Views: 40
@Gadellaa

en waar zijn uw onderbouwende Geheel Heilige Argumenten?, Hoor men een mens Niet Gelijk Het Godsgericht, Te Beoordelen?

Waarmee u, zoals gewoonlijk, zelf laat zien dat u voor de onderbouwing van uw beweringen niet genoeg hebt aan argumenten.
U hebt "Geheel Heilige Argumenten" nodig om de geldigheid van argumenten die niet in uw kraam te pas komen ter zijde te kunnen schuiven.
Gekoppeld aan uw hobby om de betekenis van woorden 180 graden te draaien door ze met een hoofdletter te schrijven, bent u op een totaal ongeloofwaardige wijze bezig.

Waar u vanaf het begin de fout in bent gegaan, is dat u uw vermeende openbaringen, die meervoudig strijdig zijn met datgene wat volgelingen van Jezus Christus door de eeuwen heen geloven, zonder overtuigende onderbouwing en op stuitend opdringerige wijze, door de strot van uw medemensen probeert te persen, en steeds weer uitdagend roept dat het aan uw slachtoffers is om uw -nadrukkelijk niet geldig onderbouwde- beweringen te weerleggen.
Gekoppeld aan uw consistente liefdeloze wangedrag, bent u uw eigen weerlegging.


Posted By: Despondent

Posted On: 17h ago
Views: 46
@Gadellaa

U kunt doorgaan met uw vrome interessantdoenerij tot u op uw bestemming bent.
Uw wangedrag op internet (uw scheldpartijen, valse beschuldigingen, dreigementen, misbruik van de Heilige Schrift, enzovoorts) zullen u steeds weer ontmaskeren als schijn-heilig.

De vruchten die u voortbrengt, verdragen zich niet met een geleid worden door de Heilige Geest.
Dat u zichzelf, met behulp van een zelfgeschapen fantasiewereld, van het tegendeel kunt overtuigen, heeft in de échte wereld geen enkele geldigheid.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 17h ago
Views: 48
@Despondent

en waar zijn uw onderbouwende Geheel Heilige Argumenten?, Hoor men een mens Niet Gelijk Het Godsgericht, Te Beoordelen? Staat er niet geschreven:

Denkt niet dat Ik gekomen ben om Wet en Profeten op te heffen; Ik ben niet gekomen om op te heffen, maar om de vervulling te brengen. 18 Want voorwaar, Ik zeg u: Eerder nog zullen hemel en aarde vergaan, dan dat een jota of haaltje vergaat uit de Wet, voordat alles geschied is. 19 Wie dus een van die voorschriften, zelfs het geringste, opheft en zo de mensen leert, zal de geringste geacht worden in het Rijk der hemelen, maar wie ze onderhoudt en leert zal groot geacht worden in het Rijk der hemelen. 20 Ik zeg u: Als uw gerechtigheid die van de schriftgeleerden en Farizeeën niet ver overtreft, zult gij zeker niet binnengaan in het Rijk der hemelen. 21 Gij hebt gehoord, dat tot onze voorouders is gezegd: Gij zult niet doden. Wie doodt zal strafbaar zijn voor het gerecht. 22 Maar Ik zeg u: Al wie vertoornd is op zijn broeder, zal strafbaar zijn voor het gerecht. En wie tot zijn broeder zegt: raka, zal strafbaar zijn voor het Sanhedrin, en wie zegt dwaas, zal strafbaar zijn met het vuur van de hel.23 Als gij uw gave komt brengen naar het altaar en daar schiet u te binnen dat uw broeder iets tegen u heeft, 24 laat dan uw gave voor het altaar achter, ga u eerst met uw broeder verzoenen en kom dan terug om uw gave aan te bieden. 25 Haast u het eens te worden met uw tegenpartij, zolang ge nog met hem onderweg zijt; anders zou uw tegenpartij u wel eens aan de rechter kunnen overleveren, en de rechter u aan de gerechtsdienaar, en zoudt gij in de gevangenis worden geworpen. 26 Voorwaar, Ik zeg u: Ge zult daar niet uitkomen, voordat ge tot de laatste penning hebt betaald.(Mat 5)

1)dus u bent al schuldig groter voordoen als u bent want u heeft nog nooit in uw volwassen leven De Wet En De Profeten vervuld en doet alsof u leren en beleren kan
2) en zo staat het geciteerde uit Mat 5 als aanklacht, en dit is slecht een klein deel van de rest, van satan tegen u. En satan krijgt Recht als de genadetijd voorbij is!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 17h ago
Views: 49
@Ries Buis

ff de poedel uitlaten frei

Degenen die zo demonstratief overduidelijk aan 'n lijntje lopen als E.M. dat noodzakelijkerwijs doet, zijn doorgaans de laatsten die dit zelf kunnen zien of toegeven

en...Ries Buis, loop jij aan Christus hand:

9 Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb ook Ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde. 10A ls gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden, in zijn liefde blijf. 11 Dit zeg Ik u, opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde volkomen moge worden.
12 Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad.(John 15)

Vervul jij alles? of kom je met een uitvlucht dat het niet hoeft en dat geen één mens dit kan, of dat dit niet voor het volk geldt...

Posted By: Despondent

Posted On: 17h ago
Views: 50
@E.M.

En toch kunnen jullie niet zeggen dat hij niet in de Geest schrijft.

Waarom niet?

Omdat u het gevoel heeft dat Gadellaa dat wél zou doen?
Dat is dan echter uwerzijds een mening/overtuiging, die u bovendien nooit met argumenten onderbpuwt. En daar staat de wél onderbouwde mening/overtuiging van nogal wat weldenkende en intelligente mensen tegenover.

Zelfs al noemen jullie dat nog zo als zijnde wartaal.bewijs dat het wartaal is ! Dat zal jullie niet lukken.

Dat zal ons inderdaad niet lukken.
We kunnen namelijk nooit uitsluiten dat er ergens op deze aardbol een dialect is waarin de -gerefereerd aan het nederlands- wartaal van Gadellaa opeens zinvol zou blijken.
En wanneer je in een eindeloos aantal parallelle universa gelooft, is er vast wel minstens één waarin de diabolische omkeringen van Gadellaa waarheid zijn.
U en ik, en óók Gadellaa, bevinden ons echter in dít universum, en we worden geacht op een nederlandstalig forum in het nederlands te schrijven.
Dat Gadellaa de indruk probeert te wekken zinnig bezig te zijn door zich te bedienen van een eigen taal, met eigen eenzijdig opgestelde regels, en net te doen of hij en wij ons in een ander universum bevinden waar de regels van dit (het échte) umniversum niet gelden of zelfs omgekeerd worden, is niet méér dan gewoon vals spelen.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 17h ago
Views: 51
@Despondent

men kan zien dat u niks weet van sterven, noch van versterven, noch van voorbij de menselijk lichamelijke dood gaan, door de hel gaan voorbij satan komen en in de hemel aankomen, u weet niks van hoe men hoort te weten en hoe geheel heilig en Geheel geheiligd te verstaan is, dat kan ook niet met blinden orthodoxen als u want die weten alles zo goed en zijn er zelf nog nooit in hun volwassen leven mee door de hel, voorbij satan en in de hemel aangekomen. Hoe blind moet je zijn en er geschreven staat:

12 Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het nu niet verdragen. 13 Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid, zal Hij u tot de volle waarheid brengen; Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar spreken al wat Hij hoort en u de komende dingen aankondigen. 14 Hij zal Mij verheerlijken, omdat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft. 15 Ik zei dat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft, omdat al wat de Vader heeft het mijne is.(John 16)

nooit leert u hoe je vol in de H.Geest kunt verkrijgen, u laat het wel want er zou eens openbaar worden dat u niet weet of dat u wel weet en openbaar wordt dat die beker te bitter en te zwaar voor u is, dat u hol vat bent die niks anders doet dan papagaaien: ...., zo is de leer! Die dus aan het klooien aan een sterfbed en stervenden is zijn u en de uwen want u weet niet eens met een stervende mee te gaan en te helpen met de tocht door de hel en aan satan voorbij en bij de hemelpoort te brengen! Het is tenhemelschreiend op die paar nederigen na, want zo gauw het gaat over leer zijn er slechts weinigen over die nederig weten te verblijven en u valt daar zeker niet onder want dan had u weten Vol in de H.Geest weten te Vinden en te verkrijgen!
Het is goed dat er nog Twee Profeten en hun Profetenschool, dat u en de uwen de wacht aangezegd worden opdat u zonder weerhouden te zien krijgt dat uw weg doodlopend is en dat aan u en de uwen de keuze is, omkeren en bekeren of zichzelf vervloeken!


Posted By: E.M.

Posted On: 18h ago
Views: 56
Alle

En toch kunnen jullie niet zeggen dat hij niet in de Geest schrijft.
Zelfs al noemen jullie dat nog zo als zijnde wartaal.bewijs dat het wartaal is ! Dat zal jullie niet lukken .

Pax.


Posted By: Sufgeblablaad door Gadellaa

Posted On: 19h ago
Views: 61
@Despondent

Het was vast niet je bedoeling om voorgaande bijdrage te richten tot Gadellaa.

Maar wat maakt het uit?
Ik heb al heel lang het vermoeden dat E.M. een alter ego van Gadellaa is.


Posted By: Despondent

Posted On: 19h ago
Views: 64
@Gadellaa

toch
heeft hij meer geloof in zijn pink,dan vele hier aanwezig.


U verwart kwantiteit met kwaliteit.
Dat u kennelijk niet begrijpt waar de discussies tussen Gadellaa en degenen die het niet met hem eens zijn over gaan, kan men u niet euvel duiden.
Degenen die daar wel toe bereid en in staat zijn, en zich door de rijkelijk door Gadellaa toegevoegde ruis heenworstelen, komen echter onvermijdelijk tot de slotsom dat, voorzover Gadellaa iets heilzaams te melden heeft, dat vrijwel altijd onbedoeld per ongeluk is.

hij moet alleen laten zien dat men het geloof ook in weinig woorden kan weer geven.

Voor Gadellaa is langdradigheid de voornaamste wijze waarop hij zichzelf wijs kan maken iets zinnigs te vertellen te hebben.
Ik citeer Maarten Boudry, in Trouw van afgelopen zaterdag:

"Als je kraakhelder schrijft, zijn je denkfouten veel te goed zichtbaar."

Met Gods Geest is alles mogenlijk.

Dat is juist.

Ik zou zeggen HMC luister naar Zijn Geest en doe zo Hij U zegt.

Ik betwijfel of Gadellaa wel eens naar iemand anders luistert dan zichzelf. Het moet zelfs u opvallen dat het schrijven van anderen voor Gadellaa slechts dient als aanleiding om zijn volgende portie wartaal te produceren.
Zo Gadellaa al naar iemand anders luistert is dat in ieder geval niet de Heilige Geest. Daarvoor zijn de vruchten die hij op internet op zijn opponenten dumpt veel te kwaadaardig haatdragend.


Posted By: E.M.

Posted On: 20h ago
Views: 70
toch

heeft hij meer geloof in zijn pink,dan vele hier aanwezig. hij moet alleen laten zien dat men het geloof ook in weinig woorden kan weer geven.
Met Gods Geest is alles mogenlijk.
Ik zou zeggen HMC luister naar Zijn Geest en doe zo Hij U zegt.

pax


Posted By: E.M.

Posted On: yesterday
Views: 84
Zo

En toch nog een berichtje sturen naar dat geliefde vaak waar hij zo miskent wordt ten onrechten.
Nu kunnen jullie weer ademhalen .

En voor HMC sterkte bij het bed van U oom.

Pax


Posted By: Tja

Posted On: yesterday
Views: 94
HG

Aan het sterfbed zitten van iemand die stervende is? Dat is geen geringe opgave!Posted By: Despondent

Posted On: yesterday
Views: 107
@Gadellaa

Ben aan het waken en bidden aan het sterfbed bij mijn peetoom die stervende is. Men kan zien hoe kwaadaardig uw denken is

Nou, dat is dan een goede gelegenheid voor u om aan den lijve te ondervinden hoe de slachtoffers van uw valsige schijnvroomheid zich maar al te vaak voelen.

Maar het geeft nog enige hoop dat er zaken zijn die voor u een hogere prioriteit hebben dan uw medemensen met onophoudelijk verbaal geweld uw dwaalleer en nep-geprofeteer door de strot te stampen.

En indien u zich aan het sterfbed van uw peetoom net zo misdraagt als hier.......


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 2 days ago
Views: 119
@Despondent

"Speeddaten"
Ben aan het waken en bidden aan het sterfbed bij mijn peetoom die stervende is. Men kan zien hoe kwaadaardig uw denken is


Posted By: Ach ja

Posted On: 2 days ago
Views: 130
@E.M.

Er zijn nu eenmaal dingen die je kunt missen als kiespijn. En wat zeggen we dan?:
Opgeruimd staat netjes!


Posted By: Despondent

Posted On: 2 days ago
Views: 131
@E.M.

TOCH mooi dat ze hier hem toch missen.ondanks zijn zogenaamde gebral.toch een teken dat niet alles hij zegt verloren gáát.

Inderdaad.
Het enige nut dat het gebral van Gadellaa heeft, is dat het een duidelijke maatstaf is voor hoe een Christen zich niet behoort te gedragen.


Posted By: me

Posted On: 2 days ago
Views: 137
Tjaaaaaaa

Waar zou hij nu zijn? Dat is de vraag?
TOCH mooi dat ze hier hem toch missen.ondanks zijn zogenaamde gebral.toch een teken dat niet alles hij zegt verloren gáát.

MvG


Posted By: Vragertje

Posted On: 3 days ago
Views: 140
Nee E,M,

Jij schrijft geen Nederlands!


Posted By: Despondent

Posted On: 3 days ago
Views: 143
Re: De weldadige afwezigheid van Gadellaa

Zelf Gadellaa moet wel eens op adem komen.

Hij zal wel weer aan het spiritueel speeddaten zijn op Patmos.


Posted By: E.M.

Posted On: 3 days ago
Views: 148
Vagertje

leer eerst zelf uns schrijven. Het is "ik ben benieuwtb


Posted By: Vragertje

Posted On: 3 days ago
Views: 152
@E.M.

Wat ("welk" of "hetgeen" in jouw taal) vind jij dan in het gebazel van Henk G. ("hmc")?
Ik ben wel benieuwd!


Posted By: Tjaaa

Posted On: 3 days ago
Views: 156
Waar

Zou die nu zijn ?
Wel jammer er zat in ieder geval meer waarheid in dat hetgeen hier meestal is te vinden.

Pax


Posted By: Vragertje

Posted On: 3 days ago
Views: 158
@E.M.

Zou jij dan niet verbaasd zijn wanneer hij gewoon doorgaat met brallen?


Posted By: Andere lezer

Posted On: 3 days ago
Views: 162
@E.M.

Weet jij toevallig waarom HMC (Henk Gadellaa) niet meer aanwezig is?


Posted By: Lezer

Posted On: 3 days ago
Views: 172
Alle

En niemand is verbaast dat HMC niet meer aanwezig is .

Pax.


Pages [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Next Page ->  

Bezoek ook eens RK NetNieuws