Total Comments 58956 | Start A New Comment
Post Info Comment
Posted By: Ach ja

Posted On: 5h ago
Views: 11
Die HG toch!

Je hebt gelijk, Henk, maar jij bent dan ook niet vol en ook niet profetisch.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 7h ago
Views: 17
@Ach ja

aanvulling: daarom zegt Paulus Vol Profetisch: 1Kor 4;1-5Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 7h ago
Views: 18
@Ach ja

in het christendom is geen eeuwige consequentie zonder volmaakt vrije wil en keuze en er is geen volmaakt vrije wil en keuze als men niet overal bij was met Heilig vol weten en geweten. Dat heet dat elke ziel net zou oud is als God en altijd en overal bij is waar God is, Godgelijk. God doet alles openbaar!

het probleem bij uw theologie is dat u uit gaat van een schepping uit niets en dat is een leugen naar de Wet en de Profeten en de Volmaakte Liefde Gods Eeuwige en Overal Geldende Onveranderlijke Godsmaat want er is geen andere Liefde dan dat God van Zichzelf en Gelijk Zichzelf Geeft Naar Gods Eeuwig en Overal Geldende Gods Maat want God heeft geen ander voorbeeld dan Zichzelf IN DEN BEGINNE er er is geen ander dan God want God was Overal De Enige dan is het geen scheppen uit niets dan is het scheppen uit God en dat heet geboren: Vlees Van Mijn vlees, Gebeente Van Mijn Gebeente naar Hemelse Definitie! Daarbij is Volmaakte Liefde zonder dwang, is dit niet zo dan is er geen volmaakt vrije wil en keuze!daarom staat er profetisch

1 Een psalm van Asaf. In de godenschare, onwrikbaar, staat God, houdt temidden der goden het recht hoog. 2 Hoe lang nog richt gij in onrecht, verleent gij de bozen uw gunst? 3 Geef de schamele recht en de wees, bescherm wie gering en berooid is, 4 geef wie arm is en honger lijdt uitkomst, ontruk hem aan de greep van wie kwaad wil. 5 Geen besef is er meer en geen oordeel: in duisternis wandelen zij om. Alom wankelt de grondslag der aarde. 6 Ik was het die sprak: 'gij zijt goden, zonen des Allerhoogsten gij allen.' 7 Toch - de dood van elk mens zult gij sterven: zo goed als een vorst valt valt gij. 8 Verrijs, o God, richt de aarde: Gij die rechtmatig bezit alle volken. Psalm 82

en als u Vol-Profetisch leest wordt er al fout vertaald want goden hoort Goden te zijn want zonen van de Allerhoogste zijn Mede-Goden want God heeft geen goden als zonen naar de Wet en de Profeten en de Volmaakt Liefde en Gods eeuwige volmaakte Maat!

Niet om niets hebben de Vol Profetischen de sleutels van de Hemel! Zij Zijn Vol Deel van De Wet En De Profeten!

en men zou God nooit Volmaakt kunnen kennen als men niet van oorsprong uit God geboren was en voor de geboorte al in God was! is men niet in en uit God dan kan men niet God Gelijk Onderzoeken en Oordelen dan is alles een blinde aanname en bij een blinde aanname geldt een gok en God doet niet aan gokken! Het is niet eerlijk een eeuwige verdoeming aan de consequenties te verbinden als niet alles al geweten wordt zodat men een volmaakt vrije wil en keuze heeft want Volmaakte Liefde is zonder dwang!

daarom zegt Paulus Vol Profetisch:

1 Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. 2 Welnu, van een beheerder wordt geëist, dat hij betrouwbaar blijkt.


Posted By: Ach ja

Posted On: 22h ago
Views: 44
Die Volprofetische HG toch!

Je gebral is wel niet te volgen, maar je hebt natuurlijk wel gelijk!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 22h ago
Views: 46
@Ach ja

en u bent ook de sjaak te beweren te weten terwijl u niet weet, daarom zegt Paulus: 3 Mij is echter niets gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf. 4 Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrijuit. De Heer is het die over mij oordeelt. 5 Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt.(1Kor 4)


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 22h ago
Views: 47
@Ach ja

U was er zelf bij en weet volmaakt want u legt voor alles verantwoording af over verleden, heden en toekomst van iedereen, af, want niet weten doet niet vrijspreken! Volmaakt Weten en Volmaakt Getuigen, wel!

oeps bent u even de sjaak met uw niet volmaakt weten en beweren niet te weten!


Posted By: E.M

Posted On: yesterday
Views: 63
Ach ja

De muggenzifter.


Posted By: Ach ja

Posted On: yesterday
Views: 66
E.M.

Wat jij nodig zegt te hebben:

Een luisterend oor (Dat is 1)
Een mee denkende Geest, (Dat is 2)
En een ondersteunende arm! (Dat is 3)
Zou iedere mens nodig mogen hebben. (Alles mag en niets moet)
Dat is Jezus liefde die wij doorgeven mogen (moeten) (Ja, wat is het nou, mogen of moeten?)

Geen idee?


Posted By: E.M

Posted On: yesterday
Views: 73
Aan allen .

Een luisterend oor
Een mee denkende Geest,
En een ondersteunende arm!
Zou iedere mens nodig mogen hebben.
Dat is Jezus liefde die wij doorgeven mogen (moeten)

Mvg


Posted By: EM.

Posted On: yesterday
Views: 80
Vrager

En wat is twee?
Geen idee!


Posted By: Vrager

Posted On: yesterday
Views: 83
@E.M.

"Leer toch een goed lezen ."

En wat is twee?


Posted By: E.M

Posted On: yesterday
Views: 92
Libriss libris

Leer toch een goed lezen .


Posted By: Libris

Posted On: yesterday
Views: 94
@E.M.

Is dat zo ? Welk U over HG schrijft.

Dan moet je eens gaan kijken hoe mensen met een handicap hun mede gehandicapte behulpzaam zijn !
Dat is Jezus volmaakt verschijnen in zijn liefde zien.
Ook is dat geen verbeelden maar werkelijkheid.

Daar is waar Jezus in de ziel van mensen wil wonen ,


Ik ben het met u eens dat Heer Gadellaa als (geestelijk) gehandicapt beschouwd kan worden.
Ik zie alleen niet dat hij zijn mede geestelijk gehandicapten behulpzaam is. Integendeel, hij probeert ze onvermoeibaar in zijn waanzin mee te slepen.


Posted By: E.M

Posted On: yesterday
Views: 101
Waar i

Kun je beter Jezus onverbeeld verschijnen zien dan in Zijn LIEFDE voor elkaar!

Dat gij de mijne
hebt gedaan hebt gij mij gedaan !

Daar is geen profetische voor nodig .

Liefde voor de mede mens is liefde voor Jezus !

Daarin is Jezus verschijnen elke dag elk seconden te zien .

Niet in veel woorden ! Maar daden en doen .


Posted By: Ach ja

Posted On: yesterday
Views: 109
@E.M.

Ik weet niet welk je bedoelt.
Wat ik over H.G. zeg moet jij toch ook met mij eens zijn:
Er is maar EEN Volmaakte Onverbeelde Verschijning op dit forum en dat Henk Gadellaa! En Die Is Een En Al Een In Alles!
En Dat Is Onweerlegbaar En Ontegensprekelijk Bewezen!


Posted By: ÉM

Posted On: yesterday
Views: 113
Ach ja

Is dat zo ? Welk U over HG schrijft.

Dan moet je eens gaan kijken hoe mensen met een handicap hun mede gehandicapte behulpzaam zijn !
Dat is Jezus volmaakt verschijnen in zijn liefde zien.
Ook is dat geen verbeelden maar werkelijkheid.

Daar is waar Jezus in de ziel van mensen wil wonen ,


Posted By: Ach ja

Posted On: 2 days ago
Views: 131
Henk weet het wel!

Henk is Zelf Onverbeeld en Volmaakt!


Posted By: Ach ja

Posted On: 2 days ago
Views: 132
Henk kan het weten!

Henk was erbij toen die bomen geplant werden.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 2 days ago
Views: 135
@Libris

u kent beide woorden niet: Onverbeeld en Volmaakt, ja u bralt over God zonder Die ooit Volmaakt Gezien En Kennende te hebben, precies als Elifaz.

en dan over "contactgestoord, narcistisch, en zelfgekozen autistisch egocentrisch", God is Volmaakte Liefde en bij u end e uwen krijgen ze niet eens voor elkaar de Volmaakte Verschijning van Jezus te verkrijgen, nou hoe contactgestoord, narcistisch en zelfgekozen autistisch egocentrisch moet je wel niet zijn dat je Zo'n God niet verstaat, die alles in het werk stelt om in contact te komen en niet lukt, terwijl God volmaakt onschuldig is in alles, en nee dit nog doet u niet nadenken over uw eigen gebreken, nee u en de uwen schuiven het af op God is boven elk begrip, wij kunnen niet....nee het kan niet aan jullie zelf liggen...


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 2 days ago
Views: 136
@Ach ja

u kunt nog geen boom onderscheiden en scheiden laat staan die van kennis van Goed en kwaad en de Boom van het Leven.


Posted By: Ach ja

Posted On: 2 days ago
Views: 138
Henk weet alles!

Laten wij niet vergeten dat Henk gegeten heeft van de boom van kennis van goed en kwaad


Posted By: Libris

Posted On: 2 days ago
Views: 140
re: Gadellaa

Gadellaa, onverbeeld volmaakt contactgestoord, narcistisch, en zelfgekozen autistisch egocentrisch.
Op die manier weet Gadellaa wereldrecords paranoia en arrogantie te verbeteren.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 2 days ago
Views: 157
@Libris

niet ik krijg dat op mijn brood en ik zal u een voorbeeld geven. Zeggen jullie niet dat Jezus Petrus als eerste onder de apostelen heeft benoemd? En hoort niet de heiligste op aarde de eerste onder allen te zijn? dan zeg mij toen Jezus ging hemelen wie was de heiligste op aarde? Juist MARIA, de 7e kamer van de ziel van hen die de zonde tegen de H.Geest nog niet hebben begaan en de Vol-profetischen EN MET HEN DE KINDEREN IN HET MIDDEN WANT ZO ZEGT DE H.SCHRIFT:

18 Want voorwaar, Ik zeg u: Eerder nog zullen hemel en aarde vergaan, dan dat een jota of haaltje vergaat uit de Wet, voordat alles geschied is. 19 Wie dus een van die voorschriften, zelfs het geringste, opheft en zo de mensen leert, zal de geringste geacht worden in het Rijk der hemelen, maar wie ze onderhoudt en leert zal groot geacht worden in het Rijk der hemelen.(Mat 5)

en

1 In diezelfde tijd richtten de leerlingen tot Jezus de vraag: “Wie is nu wel de grootste in het Rijk der hemelen?” 2 Hij riep een klein kind, zette het in hun midden en zei: 3“Voorwaar, Ik zeg u: als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult gij het Rijk der Hemelen zeker niet binnengaan. 4 Wie dus zichzelf gering acht zoals dit kind is de grootste in het Rijk der hemelen. 5 En wie in mijn Naam zulk een kind opneemt, neemt Mij op.(Mat 18)

en

maar dan kom ik nu tot visioenen van openbaringen van de Heer. 2 Ik ken een mens in Christus, die veertien jaar geleden, in het lichaam of buiten het lichaam, ik weet het niet, God weet het... die mens werd weggerukt naar de derde hemel. 3 Van die mens weet ik dat hij met het lichaam of zonder het lichaam, ik weet het niet, God weet het, 4 dat hij werd weggerukt naar het paradijs en onzegbare woorden vernam, die geen mens mag uitspreken. 5 Op zo iemand wil ik roemen.(2Kor 12)

en

11 Terwijl zij nu pratend verder gingen, kwam er opeens een wagen van vuur met paarden van vuur, die hen van elkaar scheidde, en in een stormwind werd Elia ten hemel opgenomen. 12 Elisa zag het en riep uit: `Vader, vader, Israëls strijdwagens en zijn ruiterij!' Toen hij hem niet meer zag, greep hij zijn kleren en scheurde ze doormidden.(2Kon 2)

zij zijn degenen die de regels der wellevendheid en de wet en de profeten volmaakt volbrengen! Het was dus niet Jezus keuze het was de keuze der meerderheid der apostelen die kozen zonder vol in de H.Geest te zijn geweest!
Waren allen Vol in de H.geest hadden zij die gekozen die Jezus zou hebben gekozen en onder de apostelen zou het Johannes zijn geweest want die stond onder het kruis en Maria nam hem als kind in Diens Huis en Johannes als diens moeder!

Maar nee u en de uwen weten niks van het Heiligst noch van Gods Wil vervullen, noch van Jezus gelijk liefhebben, nee jullie hebben de rechterstroon toegeeigend met jullie meerderheid der stemmen en zogenaamde keuze van de H.Geest terwijl er geen oor is voor Vol in de H.Geest Zijn is! U en de uwen hun vasten en bidden moet genoeg zijn terwijl wil men voorbij de dood(satan) komen en Vol in de H.Geest zijn men God moet liefhebben met geheel uw lichaam, geest en ziel en dat is pas als u voorbij de dood er mee kan komen want dan geeft u alles in liefhebben want u komt er mee voorbij de dood(satan) Jullie haten hen die zo liefhebben want dan zou blijken dat jullie slechts mogelijk klein zijn in het Hemelrijk! Ja daar jullie de Heiligsten verkrachten, kerkeren en excommuniceren en geen levende Heilig verklaart en als enige onder jullie gelijken zoeken komen jullie niet eens in de hemel, hel zal jullie loon zijn als jullie niet in en omkeren!

Posted By: Libris

Posted On: 3 days ago
Views: 160
@E.M.

Zou dit door en met Jezus Christus en Maria liefde zo in de bijbel staan.zei hij niet tegen Petrus ga weg van mij satan..

En u ziet nog steeds niet dat hij tegen Heer Gadellaa precies hetzelfde zou zeggen?

Heer Gadellaa houdt mensen bij Jezus Christus weg met zijn leugens, valse beschuldigingen, misbruik van de Heilige Schrift, dreigementen, en scheldpartijen. Aan de vruchten kent men de boom, en wat HG zichzelf ook (uiteraard GEHEEL ONVERBEELD VOLMAAKT) verbeeldt, hij doet het werk van satan.


Posted By: E.M

Posted On: 3 days ago
Views: 176
Vieuw 12 HG

Bedankt voor je liefdevol schrijven!

Mvg


Posted By: Nalezer

Posted On: 3 days ago
Views: 185
@E.M

Men moet Gadellaa dus beschouwen als een raszuivere Geitenbreier! En dan met het hele wit tussen de letters, cijfers en tekens EN HET WIT ONDER DIE LETTERS, CIJFERS EN TEKENS EN DAN HOORT ALLES VOLMAAKT 1 EN AL-1 GAD DEL LOOS IS 1 VOLMAAKTE HARMONIE TE ZIJN ZONDER STRIJDT EN die ER NIET ZO INPAST IS LEUGEN! EN KOM DAN TERUG MET UW Liefde VOOR LEVENDE VERSCHIJNINGEN VOLGENS DE WET EN DE PRPFETEN IN DE ZEVENDE KAMER.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 3 days ago
Views: 187
@E.M.

leest u de hele tekst en ook de hele bijbel en dan het hele wit tussen de letters, cijfers en tekens EN HET WIT ONDER DIE LETTERS, CIJFERS EN TEKENS EN DAN HOORT ALLES VOLMAAKT 1 EN AL-1 GOD IS 1 VOLMAAKTE HARMONIE TE ZIJN ZONDER STRIJDT EN die ER NIET ZO INPAST IS LEUGEN! EN KOM DAN TERUG MET UW:

Zou dit door en met Jezus Christus en Maria liefde zo in de bijbel staan. Zei hij niet tegen Petrus: Ga weg van Mij satan..

Weet u wel wie die Petrus op dat moment was toen Jezus Zo tegen Petrus Sprak? Weet u Hoe Jezus Het Zei, in welke Taal? Wie Jezus Toen Sprak, Waar Jezus Was? Ja Wie Jezus Is?


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 3 days ago
Views: 188
@Nalezer

"Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus, ..."

Alleen een hoogmoedige christenhater als H.G. deinst er niet voor terug om een tekst van Sint Paulus op zichzelf toe te passen.

en u? Schrijft u niet dat ik een christenhater ben en u deinst er niet voor terug u uw oordeel als betrouwbaar aan te kondigen en die tekst zelf te gebruiken, en als u uzelf niet betrouwbaar vindt waarom schrijft u dan een oordeel over mij? Huichelaar!

Daarom wijs ik u op die tekst, u zegt een christen te zijn en als het om betrouwbaar gaat dan neemt u er een loopje mee ja u vertrapt het! Want als u betrouwbaar bent waarom onderricht u dan niet over de enige Volmaakte Jezusverschijning opdat allen betrouwbaar kunnen worden? Ja dat allen groot worden in Christus? DAT ALLEN JEZUS NU AL GEDURENDE HUN LEVEN KUNNEN EN MOGEN ZIEN ZOALS IN DIE IN DE HEMEL ZIJN?

Niks daarvan, u legt ondraagbare lasten op, leert vele leugens, maakt en houdt klein, verkracht en vermoord(excommuniceert) allen die Zo Willen Zien en Zijn want het zou eens waar zijn dat de mens kan en niet zoals u voorhoudt: de mens weet niet waar God Wind Komt, Verblijft en Heen Gaat want God gaat boven het begrip van de mens! dan waar en hoeveel waarde heeft uw getuigenis? Precies, voort uit de leer van uw ouderen die ook niet wisten en die hadden het uit hun duisternis die geen Licht was! Die werkelijk Getuigt kent Jezus zoals Die in de Hemel Is, Is Licht! Jullie spreken over Jezus die jullie niet kennen want jullie weten niet in de Hemel en Tuin van Eden te komen omdat jullie de hel/satan niet kunnen verslaan! Bij jullie heerst het concilie van Trente, bij mij Heerst de 7e kamer van mijn Ziel waar Jezus geheel Onversluiert Woonachtig Is! Jullie liegen over de afkomst van de Mens en Engel, over Wie God Is! Daarom komen jullie de hel/satan niet voorbij! En jullie liegen omdat jullie de H.Geest niet volgen naar de Volle Waarheid met jullie valse voorwendsels!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 3 days ago
Views: 189
@Opmerker

zelf onderzoek begint met de regels der wellevendheid te eerbiedigen en te volbrengen: Jezus gelijk liefhebben!

dat heet tot voorbij de dood liefhebben! Jullie hebben over vastentijd en als het om Jezusgelijk liefhebben en opzoek gaan naar de 7e kamer van de ziel haken jullie af, daarom vindt men jullie ook niet waar de levende Heiligen en profetischen zijn want daarvoor moet je leren met je geest in de hel te leven en je Oog vol gericht op de Enige Ware Jezus naar Hemelse Definitie want daar heb je geen slachtoffer die je voor je kan opdienen zoals bij u in de kerk, daar is geen ander dan jezelf om op het altaar van God te leggen om een ander tot Heilig voedsel te dienen! Het ware vasten is leren Heilig Voedsel zonder zonden te zijn voor een ander en niet minder belangrijk het Heilige niet aan hen geven die er misbruik van maken!

En ja wie van u vindt men daar zo in de hel? Verklaart men bij u niet als enige doden op wiens voorspraak twee wonderen zijn verkregen? Dan had u Jezus gedurende Diens Openbare leven niet Heilig verklaard want wonderen gedurende het leven tellen bij niet en al helemaal niet gedurende Jezus verborgen leven! Zoveel Gods Wind hebben jullie! En maar brallen: wij zijn van Apostolische Successie!, net zoals die farizeeërs en schriftgeleerden: wij zijn van Mozes!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 3 days ago
Views: 190
@Libris

als enige die de volle waarheid kent, kent het verschil tussen schelden en de volle waarheid.

nou Libris dan komen we weer terug op:

1 Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. 2 Welnu, van een beheerder wordt geëist, dat hij betrouwbaar blijkt. 3 Mij is echter niets gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf. 4 Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrijuit. De Heer is het die over mij oordeelt. 5 Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt.(1Kor 4)

je kan niet zeggen dat Jezus de wind mee had want toen het er op aankwam stond er slechts 1 apostel onder het kruis bij Maria....

ik heb ook geen moeite met tegenwind, die de strijd aan gaat met satan krijgt altijd tegenwind en niet om niets hebben profetischen altijd tegenwind:

16 Zo kwam Hij ook in Nazaret, waar Hij was grootgebracht, ging volgens zijn gewoonte op de sabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen. 17 Ze reikten Hem de boekrol van de profeet Jesaja aan. Hij opende de rol en vond de plaats waar geschreven stond: 18 De geest des Heren is over mij gekomen, omdat Hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen de Blijde Boodschap te brengen, aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken, en aan blinden, dat zij zullen zien; om verdrukten te laten gaan in vrijheid, 19 om een genadejaar af te kondigen van de Heer. 20 Daarop rolde Hij het boek dicht, gaf het terug aan de dienaar en ging zitten. In de synagoge waren aller ogen gespannen op Hem gevestigd. 21 Toen begon Hij hen toe te spreken: 'Het Schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt, is thans in vervulling gegaan.' 22 Allen betuigden Hem hun instemming en verbaasden zich, dat woorden, zo vol genade uit zijn mond vloeiden. Ze zeiden: 'Is dat dan niet de zoon van Jozef?' 23 Hij zei hun: 'Natuurlijk zult ge Mij dit spreekwoord voorhouden: Geneesheer, genees uzelf. Doe al wat, naar wij hoorden, in Kafarnaüm gebeurd is, nu ook hier in uw vaderstad.' 24 Maar Hij gaf er dit antwoord op: 'Voorwaar, Ik zeg u: geen profeet is heilzaam voor zijn eigen vaderstad. 25 En het is waar wat Ik u zeg: in de tijd van Elia immers, toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten bleef en een grote hongersnood uitbrak over het hele land, waren er veel weduwen in Israël; 26 toch werd Elia tot niemand van hen gezonden, behalve tot een weduwe in Sarepta in het gebied van Sidon. 27 En in de tijd van de profeet Elisa waren er vele melaatsen in Israël; toch werd niemand van hen gereinigd, behalve de Syriër Naäman.' 28 Toen ze dit hoorden, werden allen die in de synagoge waren, woedend. 29 Ze sprongen overeind, joegen Hem de stad uit en dreven Hem voort tot aan de steile rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om Hem daar in de afgrond te storten. 30 Maar Hij ging midden tussen hen door en vertrok.(Luc 4)

en ja u leest zulke teksten niet!

uw kerk mag vol zitten in het Godsgericht vindt men u en de uwen niet! Liever tegenwind met vol in de H.Geest dan met uw voor de wind in het duister!


Pages [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Next Page ->  

Bezoek ook eens RK NetNieuws