பினாத்தல் கருத்துக் கணிப்பு
பினாத்தலார் கருத்துக் கணிப்பு நடத்தலாமா? [84 votes total]

காசா பணமா - நடத்தேன்! (39)
 46%
உனக்கு என்ன தகுதி? (5)
 6%
இதெல்லாம் ஒரு கேள்வி! (6)
 7%
யாருடா இதை ஆரம்பிச்சது? (34)
 40%


EMAIL THIS POLL
Click Here for FREE Web Polls, Guestbooks, and Forums.


Total Comments 0 | Start A New Comment
Post Info Comment


There are currently no comments on this poll. Be the first to post one.