Total Comments 102 | Start A New Comment
Post Info Comment
Posted By: biker_the_best

Posted On: Jan 17, 2011
Views: 1471
Ìîòîýêèïèðîâêà â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

Äîáðûé äåíü!

Ëþáèòåëÿì æåëåçíûõ êîíåé: ìîòîýêèïèðîâêà ïî ñàìûì äîñòóïíûì öåíàì îò âåäóùèõ àìåðèêàíñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé.
Áîëüøîé àññîðòèìåíò è áûñòðàÿ äîñòàâêà äîñòîâåðíî ìîæíî óçíàòü íà íà ýòîì ñàéòå - ìîòîýêèïèðîâêà. Íà ñàéòå ìîæíî êóïèòü èëè çàêàçàòü ëþáóþ ïîçèöèþ èç íàøåãî êàòàëîãà, â êîòîðîì óæå áîëåå 12000 ïîçèöèé.

 êàòàëîãå ìàãàçèíà ïðèñóòñòâóþò ìîòîøëåìû è ïðî÷íàÿ ìîòîýêèïèðîâêà îò âåäóùèõ àìåðèêàíñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé.


Posted By: Gucci Shop

Posted On: Jul 8, 2010
Views: 1673
http://guccihut.com

Your aritcle is very helpful for me,good job!


Posted By: mbt lami

Posted On: Jun 20, 2010
Views: 1589
www.mbtsalestore.com/18-mbt-lami

Here, enjoy discount MBT shoes.


Posted By: mbt sport

Posted On: Jun 20, 2010
Views: 1558
www.mbtsalestore.com/6-mbt-sport

Here, enjoy discount MBT shoes.


Posted By: mbt chapa

Posted On: Jun 20, 2010
Views: 1550
www.mbtsalestore.com/2-mbt-chapa

mbt shoes on sale


Posted By: c6545

Posted On: Mar 6, 2010
Views: 1574
UGG Bailey button cheap on sale online stonePosted By: compact treadmill

Posted On: Mar 4, 2010
Views: 1528
cc

compact treadmill


Posted By: fdg

Posted On: Mar 3, 2010
Views: 1522
ugg boots on salePosted By: ¥¢¥À¥ë¥È£Ä£Ö£Ä

Posted On: Jan 4, 2010
Views: 1800
http://supermm.jp/confirm.php

¸ß¼‰¥Ç¥ê¥Ø¥ë

ïLËס¡Æ·´¨


Posted By: timberland shoes

Posted On: Aug 19, 2009
Views: 2319
Kid's Timberland Boots

timberland shoes boys


Posted By: sherlockhua

Posted On: Jan 4, 2009
Views: 2434
Warhammer online gold

Warhammer gold and Warhammer leveling, warhammer accounts, warhammer cdkey, atlantica gold, atlantica account, atlantica powerleveling, wrath of the lich king cdkey, wotlk cdkey, wotlk powerleveing, aion beta account, lineage 2 account, lineage 2 timercard, lineage2 walker, lineage 2 adena only available at www.3zoom.com.


Posted By: I am very bad thief.

Posted On: Jul 4, 2005
Views: 4802
Would you like I **** you?

Äåâ÷îíîê íàäî õîðîøåíüêî îòòðàõàòü; äåâ÷îíêàì íóæåí õîðîøèé ìóæèê.Ýòî ÷òî çà ÷åðòîâùèíà?À ýòî ÷òî çà êîçåë?×åðò çíàåò, êóäà äåâàëñÿ òâîé ðåìåíü.Î ÷åðò âîçüìè!I'll get that Johnny Fonlane's balls cut off, do you hear me, you guinea ****? She's not much of a **** — Îíà íå óìååò òðàõàòüñÿ She's not a great **** — Îíà â ïîñòåëè êàê áðåâíî She's a good **** — Îíà ñåêñóàëüíàÿ áàáà She's a walking **** — Åå ëåãêî óãîâîðèòü ïîòðàõàòüñÿ She said he's not a bad **** — Îíà ñêàçàëà, ÷òî ó íåãî õîðîøî ñòîèò Being a virgin I had to know what a **** was like — Ïîñêîëüêó ÿ áûëà äåâñòâåííèöåé, ìíå íå òåðïåëîñü ïîïðîáîâàòü She'd had more **** than she'd gotten hot dinners — Îíà òðàõàëàñü â ïîëíûé ðîñò He flung her a **** the equivalent of a ten-round fight — Îí, òðàõíóë åå ñî ñòðàøíîé ñèëîé She took him upstairs and gave him a **** — Îíà ïîâåëà åãî íàâåðõ è òàì äàëà åìó He'll slip her a **** as soon as look at her — Îí åå òðàõíåò, òû è îãëÿíóòüñÿ íå óñïååøü
The couple in the next room has been ****ing all night — Ýòà ïàðî÷êà çà ñòåíîé òðàõàëàñü âñþ íî÷ü "Where have you been?" "Out ****ing" — "Ãäå òû áûëà?" - "Äà òàê, òðàõàëàñü" Two dogs were ****ing out on the lawn — Íà ãàçîíå êîáåëü òðàõàë ñó÷êó She sure ****s like a bunny — Îíà äàåò òîëüêî òàê That gal, they say, ****s like a mink — Îíà, ãîâîðÿò, áîëüøàÿ ëþáèòåëüíèöà ýòîãî äåëà
You **** me and I **** you — Åñëè òû ìåíÿ íàñàæèâàåøü, òî è ÿ òåáÿ, è íàòóðå, áóäó íàñàæèâàòü They **** me — Îíè âîäÿò ìåíÿ çà íîñ, áëèí And if you ain't careful he's gonna **** you — Åñëè íå áóäåøü äåðæàòü óõî âîñòðî, îí òåáÿ ìèãîì íàêîëåò, áëèí I was with them twenty years but they ****ed me anyhow — ß ïðîðàáîòàë ñ íèìè äâàäöàòü ëåò, íî îíè âñå ðàâíî ìåíÿ "îáóëè"
I ****ed her slowly at first, then harder and harder until she came — ß òðàõàë åå ñíà÷àëà ìåäëåííî, à çàòåì âñå áûñòðåå è áûñòðåå, ïîêà îíà íå êîí÷èëà He would like to **** you — Îí õîòåë áû ñ òîáîé ïåðåñïàòü "**** me?" said the duchess more in hope than in anger — "Òðàõíóòü ìåíÿ?" - âîñêëèêíóëà ãåðöîãèíÿ áîëüøå ñ íàäåæäîé, ÷åì âî ãíåâå He'd **** anything on two legs — Îí òðàõàåò âñå, ÷òî øåâåëèòñÿ He actually said in public that he had ****ed her — Îí çàÿâèë ïðè âñåõ, ÷òî îí åå òðàõíóë That young woman will **** anybody as long as he is famous — Ýòà ìîëîäàÿ îñîáà äðþ÷èòñÿ òîëüêî ñî çíàìåíèòîñòÿìè I'm going to **** you hard and long — ß áóäó òåáÿ òðàõàòü äîëãî è íóäíî He's ****ing me, he's milking me come, he's ****ing me half to death — Îí òðàõàåò ìåíÿ òàê, ÷òî ÿ óæå êîí÷àþ. Îí ìåíÿ ñîâñåì çàäðþ÷èë


Posted By: Azamat

Posted On: Jul 4, 2005
Views: 4665
Qisqagina javob

To'g'ri hammangiz lotinchani yomonlayapsizlar shu birorta odamga kerak ekanda yoki shuni orqasidan pul ishlayotgandur, kim biladi yana.

Sherali Jo'rayev


Achchiq haqiqat
Yaxshidur achchiq haqiqat,
Lek shirin yolg'on yomon.
Shu shirin yolg'onga lekin
Aldanib qolg'on yomon.

Umrimiz aldov jahonda
Aldanib o'tg'ay vale.
So'nggi qiynalg'on yomondur,
Son'ggi qiynalg'on yomon.

Aytgali achchiq azobing
Bo'lsa dildosh yaxshidir.
So'z demay achchiq alamni
Joningga solg'on yomon.

Jonga solg'on na sozdir
Elga so'ylab man kabi.
Shoiri devona ishq
Nomini olg'on yomon.

Yaxshidur achchiq haqiqat,
Lek shirin yolg'on yomon.
Shu shirin yolg'onga lekin
Aldanib qolg'on yomon.

Salom hammaga

ay ya yay :) bunaqa maqol sal galatiroq chiqmoqda...

hayrli ishlar qilayotganingizni bilsangiz qilavering.
ikki odamni orasi togrilash bu juda ulkan yahshi ish hisoblanadi.
FAQAt Vosita togri bolsa bolgani hech kim hafa bolmaydi.

PS. manimcha heck kimga tegmadi yozganlarim :)


Posted By: Kenan

Posted On: Jun 28, 2005
Views: 4688
what does ilgor/ilgör means?

Hi all,

My surname is ilgör ... Does this mean something in you language?

Thanks ...

KenanPosted By: Lobar

Posted On: Mar 8, 2005
Views: 4061
Amir Temur vs. Navoiy

Amir aka qolib ketibdilar-ku ancha ortda


Pages [ 1 2 3 4 5 6 7 ] Next Page ->  

UzLand